088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Verplichte update: Impact van wetswijzigingen op uw bedrijfsstatus.

Kamer van Koophandel

Van: KVK NEDERLAND
Datum: 29 april 2024 om 06:34:46 CEST
Aan: *****@******
Onderwerp: Verplichte update: Impact van wetswijzigingen op uw bedrijfsstatus.
Antwoord aan: KVK NEDERLAND

Geachte meneer/mevrouw,

Met ingang van zullen wij ons genoodzaakt zien om aanpassingen door te voeren
in onze algemene voorwaarden en gebruikersreglementen. Deze wijzigingen
kunnen van invloed zijn op entiteiten zoals de uwe, geregistreerd in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In het licht van de wetswijziging omtrent de transparantie in de gegevens die
door zowel de consument als andere zakelijke entiteiten opvraagbaar zijn,
ontvangt u deze correspondentie. Voorheen was het handelsregister slechts
beperkt toegankelijk, maar vanaf 1 april aanstaande zal hierin verandering
komen.

Met het besef dat sommige ondernemers mogelijk terughoudend zijn wat betreft
de volledige openbaarmaking van hun gegevens in het handelsregister, willen wij
u de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen welke informatie al dan niet
publiekelijk beschikbaar zal zijn, en welke gegevens u liever als vertrouwelijk
wenst te beschouwen.

Het zij u bekend dat alle gegevens van uw onderneming te allen tijde toegankelijk
zullen zijn voor overheidsinstanties en opsporingsautoriteiten, waaronder de
Financiële Inspectie en de Belastingdienst.

Wij verzoeken u beleefd om binnen een termijn van drie werkdagen via hier (Link) aan
te geven welke gegevens u wenst te laten publiceren en welke u liever privé houdt.
Indien wij binnen deze termijn geen reactie van u ontvangen, gaan wij ervan uit
dat u geen bezwaar heeft tegen de publieke bekendmaking van uw gegevens.

Mocht u verzuimen binnen de gestelde termijn te reageren, dan zullen wij
gedurende een periode van negentig dagen geen verdere wijzigingen kunnen
doorvoeren. Uw verzoek tot aanpassing zal pas na deze termijn van kracht
worden. Wij adviseren u dan ook dringend om het digitale formulier tijdig in te
vullen.

Wij willen benadrukken dat informatie zoals uw KVK-nummer en
vestigingsnummer niet als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, aangezien deze
reeds voor de wijziging publiekelijk beschikbaar waren. Andere gegevens, zoals
telefoonnummers, e-mailadressen en fysieke adressen, kunnen echter wel als
vertrouwelijk worden aangemerkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

*****
KVK Nederland

Valse e-mail