088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Directe actie vereist: Veranderingen in transparantie-eisen en handelsregister.

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Datum: 8 april 2024 om 00:36:25 CEST
Aan: *****@*****
Onderwerp: Directe actie vereist: Veranderingen in transparantie-eisen en handelsregister.
Antwoord aan: KVK Nederland

Geachte meneer/mevrouw,

Met ingang van 12 april 2024 zullen wij ons genoodzaakt zien om aanpassingen door te
voeren in onze algemene voorwaarden en gebruikersreglementen. Deze wijzigingen kunnen
van invloed zijn op entiteiten zoals de uwe, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel.

In het licht van de wetswijziging omtrent de transparantie in de gegevens die door zowel de
consument als andere zakelijke entiteiten opvraagbaar zijn, ontvangt u deze correspondentie.
Voorheen was het handelsregister slechts beperkt toegankelijk, maar vanaf aankomende
periode zal hierin verandering komen.

Met het besef dat sommige ondernemers mogelijk terughoudend zijn wat betreft de volledige
openbaarmaking van hun gegevens in het handelsregister, willen wij u de mogelijkheid bieden
om zelf te bepalen welke informatie al dan niet publiekelijk beschikbaar zal zijn, en welke
gegevens u liever als vertrouwelijk wenst te beschouwen.

Het zij u bekend dat alle gegevens van uw onderneming te allen tijde toegankelijk zullen zijn
voor overheidsinstanties en opsporingsautoriteiten, waaronder de Financiële Inspectie en de
Belastingdienst.

Wij verzoeken u beleefd om binnen een termijn van drie werkdagen via hier (Link) aan te geven
welke gegevens u wenst te laten publiceren en welke u liever privé houdt. Indien wij binnen
deze termijn geen reactie van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen
de publieke bekendmaking van uw gegevens.

Mocht u verzuimen binnen de gestelde termijn te reageren, dan zullen wij gedurende een
periode van negentig dagen geen verdere wijzigingen kunnen doorvoeren. Uw verzoek tot
aanpassing zal pas na deze termijn van kracht worden. Wij adviseren u dan ook dringend om
het digitale formulier tijdig in te vullen.

Wij willen benadrukken dat informatie zoals uw KVK-nummer en vestigingsnummer niet als
vertrouwelijk kan worden aangemerkt, aangezien deze reeds voor de wijziging publiekelijk
beschikbaar waren. Andere gegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en fysieke
adressen, kunnen echter wel als vertrouwelijk worden aangemerkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

******
KVK Nederland

Valse e-mail