088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Privacy- en cookieverklaring

Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2020

Inleiding

Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), handelend onder de naam Fraudehelpdesk, hecht waarde aan de privacy van eenieder die contact opneemt met de Fraudehelpdesk voor vragen of meldingen over fraude en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy- en cookie verklaring wordt uitgelegd waarom en op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van de Fraudehelpdesk. Als u (vermoedelijk) te maken heeft met fraude, kunt u als burger of bedrijf een melding maken via het digitale meldformulier dat is terug te vinden op de website www.fraudehelpdesk.nl of telefonisch melding doen via telefoonnummer 088 7867372. Er is sprake van fraude bij opzettelijke misleiding om voordeel te behalen ten koste van anderen. Wanneer u een melding doet, beoordeelt de Fraudehelpdesk of uw melding in behandeling kan worden genomen en of deze binnen de doelstelling van de Fraudehelpdesk valt. Wij hanteren een opnamebeleid ter bescherming van de privacy en om de betrouwbaarheid van ons meldingensysteem te waarborgen. Daarom kunt u bijvoorbeeld geen anonieme melding doen. Wel kunnen wij u dan algemene adviezen geven of doorverwijzen naar een instantie waar u wel anoniem kunt melden.

Verantwoordelijke

 1. Stichting Aanpak Financieel‑Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), handelend onder de naam Fraudehelpdesk, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK‑nummer 09138148 en gevestigd te Apeldoorn, is de verwerkingsverantwoordelijke van de werkzaamheden Fraudehelpdesk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In uitvoering van de door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekte opdracht aan SafeCin, worden door de Fraudehelpdesk meldingen over frauduleuze activiteiten verwerkt.
 3. De Fraudehelpdesk stelt zich ten doel: het in omvang terugdringen en zo mogelijk doen verdwijnen van financieel‑economische criminaliteit in Nederland. In dit kader wil de Fraudehelpdesk voorkomen dat burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude. De Fraudehelpdesk biedt fraudeslachtoffers een helpende hand door hen te adviseren en naar de juiste instantie te verwijzen. Door het registreren van meldingen kunnen we deze behandelen. Daarnaast houden we zicht op de laatste ontwikkelingen in fraude. Hierdoor maakt de stichting burgers en bedrijven weerbaarder. Schade onder burgers en bedrijven wordt beperkt en voorkomen doordat burgers en bedrijven door de stichting worden geïnformeerd, geadviseerd en doorverwezen.

 

 

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Voor het aanbieden van de Fraudehelpdesk worden persoonsgegevens verwerkt voor onderstaande doeleinden. De Fraudehelpdesk verwerkt de persoonsgegevens niet verder dan op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, te weten:

 • meldingen in ontvangst nemen;
 • meldingen toetsen aan het opnamebeleid;
 • meldingen volgens vastgestelde criteria verifiëren en valideren;
 • melders informeren, adviseren en doorverwijzen;
 • meldingen ontdoen van tot personen herleidbare gegevens, uitgezonderd de meldergegevens die met toestemming van de melder worden verwerkt;
 • nieuwe meldingen koppelen aan eerdere meldingen om met elkaar te kunnen vergelijken, op basis van de gehanteerde werkwijze of om stelselmatigheid aan te tonen en daardoor nieuwe meldingen (beter) te kunnen kwalificeren;
 • verdere verwerkingen te verrichten zoals: het uitvoeren van handmatige controles op afgehandelde meldingen door geautoriseerde medewerkers om de kwaliteit en juistheid van de dienstverlening te bewaken; het uitvoeren van statistisch en trendonderzoek door daartoe geautoriseerde medewerkers.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 1. De Fraudehelpdesk verwerkt persoonsgegevens. Onder het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 2. Wanneer u melding maakt via het digitale meldformulier, e-mail, post of de telefoon, verwerkt de Fraudehelpdesk de door u zelf verstrekte persoonsgegevens. Voor het beoordelen, in behandeling nemen van de melding en u te kunnen informeren, adviseren of doorverwijzen zijn enkele persoonsgegevens verplicht. Verplichte gegevens om zijn: aanhef, voorletter en achternaam, postcodecijfers, e-mailadres of telefoonnummer en bedrijfsnaam bij een zakelijke melding. Een anonieme melding doen is niet mogelijk.
 3. De Fraudehelpdesk legt ook gegevens vast die u samen met de melding heeft ingestuurd of gegevens die u heeft nagestuurd in aanvulling op de gedane melding. Deze gegevens kunnen gegevens van derden bevatten. Om niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk, verzoeken wij u geen irrelevante of gevoelige informatie met de melding mee te sturen.
 4. Het kan natuurlijk zijn, dat ingestuurde informatie afkomstig lijkt te zijn van een (zakelijke) relatie, maar dat dat niet het geval blijkt te zijn. In dat geval verzoeken wij u om uw (zakelijke) relatie hierover te informeren en aan hem te melden dat u een melding heeft gemaakt bij de Fraudehelpdesk.
 5. De Fraudehelpdesk publiceert alerts op fraudehelpdesk.nl die zijn gebaseerd op de meldingen die zijn geregistreerd. Meldingen worden eerst ontdaan van persoonsgegevens voordat wordt overgegaan tot publicatie. Een alert bevat alleen een omschrijving van het gemelde fraudefenomeen en informeert en waarschuwt in algemene zin over fraudevormen. De publicatie van alerts is geen verwerking van persoonsgegevens en de AVG is hierop niet van toepassing.
 6. Voor zakelijke melders geldt, wanneer u zich via het online deelnameformulier aanmeldt als deelnemer, vragen we nog aanvullende gegevens zoals uw KVK-nummer, adres, postcode (inclusief letters), vestigingsplaats en IBAN-nummer en indien van toepassing uw lidmaatschapsnummer indien u bent aangesloten bij de een brancheorganisatie die de Fraudehelpdesk sponsort. Dit ten behoeve van de administratieve afwikkeling.
 7. Als u telefonisch of via het digitale meldformulier een melding doet, kunt u aangeven al dan niet mee te willen werken aan een eenmalig kwaliteitsonderzoek, enquêtes, of een verzoek vanuit de media. Wij voeren per e-mail periodiek onderzoeken uit naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook verstrekken wij soms, in opdracht van politie, hogescholen en universiteiten, digitale enquêtes onder specifieke slachtoffergroepen. Dit om een beter beeld te krijgen van omvang, impact en kenmerken van een fraudefenomeen. Onderzoeken zullen altijd door de Fraudehelpdesk zelf worden uitgevoerd en niet door een derde partij. De Fraudehelpdesk treedt dus in sommige gevallen als tussenpersoon op. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt zonder uw toestemming. De door u verstrekte toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

 

Hoe gebruiken wij cookies?

 1. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Verkregen informatie die voortkomt uit één of meer bezoeken aan de website, worden door de Fraudehelpdesk verzameld om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website. Op die manier kunnen we onze diensten, zoals de publicatie van waarschuwingsberichten op de website en passend binnen onze doelstellingen, voortdurend aanpassen. Daarnaast wordt de verkregen informatie gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aldus verkregen gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Zodoende kunnen we de berichtgeving hier beter op afstemmen. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
 2. Op de website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Ook wordt gebruik gemaakt van YouTube. De Fraudehelpdesk publiceert zelf ook waarschuwingsberichten via deze social media kanalen met een eigen account. De buttons op de website die doorlinken naar bovengenoemde sociale netwerken, worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube zelf. Lees de privacyverklaring van Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube om te zien hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.
 3. De Fraudehelpdesk maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. Op de website zijn buttons van social media toegevoegd om de door de Fraudehelpdesk gepubliceerde berichten te kunnen delen. De cookies van social media verzamelen mogelijk ook gegevens buiten onze website om. Lees voor meer informatie het cookiebeleid van Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube.

Grondslag van de verwerking

De Fraudehelpdesk verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de AVG. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Toestemming melder: de verwerkingen ten behoeve van de behandeling van fraudemeldingen worden op basis van toestemming van de melder uitgevoerd. Om de ingestuurde melding te kunnen beoordelen en in behandeling te kunnen nemen, zal de ingestuurde melding eerst moeten worden opgeslagen in het systeem. Vervolgens vindt een beoordeling plaats en terugkoppeling daarvan richting de melder.
 2. Gerechtvaardigd belang: het gerechtvaardigde belang van de Fraudehelpdesk is gelegen in de statutaire doelstelling van fraudepreventie ten behoeve van derden, waarmee de Fraudehelpdesk beoogt een maatschappelijk belang te dienen. Ter verwezenlijking van deze doelstelling, helpt de Fraudehelpdesk burgers en bedrijven bij de beoordeling van vermoedelijke frauduleuze kwesties. Door het innemen van meldingen, door het uitvoeren van een handmatige beoordeling, door meldingen aan elkaar te koppelen en door de uitkomsten van de afhandeling van de meldingen te controleren, wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. Daarnaast kunnen analyses en onderzoeken worden verricht over de omvang, schade en verschijningsvormen van frauduleuze activiteiten. Door het informeren van het publiek kan verdere schade worden voorkomen en de weerbaarheid tegen fraude worden verhoogd. Het bewaren van meldingen (informatie over de werkwijze) dient derhalve tevens het gerechtvaardigde belang van (nieuwe) melders.

Verwerkers

Voor het leveren van zijn diensten maakt de Fraudehelpdesk gebruik van derden, zoals IT-leveranciers. Middels verwerkersovereenkomsten zijn goede afspraken met dergelijke partijen gemaakt. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen deze alleen verwerken in overeenstemming met instructies van de Fraudehelpdesk.

Ontvangers

De Fraudehelpdesk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden/andere partijen, tenzij via een verzoek of een bevel van een Nederlandse of buitenlandse opsporingsinstantie wordt verzocht gegevens te verstrekken of wanneer dit noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten jegens de Fraudehelpdesk.

Internationaal gegevensverkeer

De verwerkingen binnen de Fraudehelpdesk vinden binnen de EER (Europese Economische Ruimte) plaats. Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derde partijen buiten de EER, wanneer daarvoor garanties worden geboden, zoals het EU-US Privacy Shield.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen door de Fraudehelpdesk niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

 1. Meldingen die binnen de doelstellingen van de Fraudehelpdesk vallen, worden na behandeling 2 maanden bewaard voor interne controle. Daarna worden de meldingen ontdaan van de niet noodzakelijke persoonsgegevens. Meldingen worden met de meldergegevens en informatie over de gehanteerde werkwijze en het afgegeven advies, bewaard. Bij meldingen waarbij stelselmatigheid onderdeel is van het betreffende fraudevorm wordt ook de (misbruikte) naam van het bedrijf bewaard. Deze informatie wordt na 2 jaar verwijderd.
 2. Meldingen die buiten de doelstellingen van de Fraudehelpdesk vallen, worden na afhandeling 2 maanden bewaard voor interne controle. Mocht tijdens controle blijken dat er wel sprake is van fraude, dan geldt hetgeen in punt 1 is besproken. Na interne controle worden meldingen die buiten de doelstellingen vallen verwijderd.
 3. Telefonische meldingen die zijn binnengekomen via telefoonnummer 088 7867372 kunnen voor training en kwaliteit worden opgenomen. Bij het inbellen worden melders daarover geïnformeerd. Deze gesprekken kunnen binnen een beveiligde lokale omgeving (2 factor beveiliging) door de daartoe geautoriseerde kwaliteitsmedewerker worden teruggeluisterd. Daarbij is een overzicht van de opgenomen gesprekken en bijbehorende telefoonnummers inzichtelijk. De opgenomen gesprekken worden na 10 werkdagen verwijderd.
 4. Persoonsgegevens van zakelijke deelnemers die worden verwerkt in onze administratie worden 7 jaar bewaard. Deze termijn is gebaseerd op de fiscale bewaarplicht.

  Beveiliging

 1. Artikel 32 van de AVG verplicht de Fraudehelpdesk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. In de lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, zorgt de Fraudehelpdesk voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt.
 2. Uw persoonsgegevens worden in een beveiligde en afgeschermde omgeving opgeslagen. De verzending van de persoonsgegevens vindt plaats via een versleutelde verbinding.
 3. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot daartoe bevoegde medewerkers van de Fraudehelpdesk. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken en zijn gehouden aan geheimhouding.
 4. Wij hebben passende afspraken met ingeschakelde partijen (zoals verwerkersovereenkomsten).

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over het gebruik van de dienstverlening van de Fraudehelpdesk. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in de onderhavige privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. Op de website staat altijd de meest recente versie van de privacyverklaring.

Uw privacy rechten

Heeft u een melding gemaakt bij de Fraudehelpdesk of komen uw persoonsgegevens voor in een ingestuurde melding, dan wijzen wij u op onderstaande rechten waarop u een beroep kunt doen. Om zeker te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon kunnen wij u vragen om zich te legitimeren. In specifieke gevallen kan de Fraudehelpdesk uw verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk afwijzen, bijvoorbeeld indien dit vereist is voor de bescherming van de privacy van een ander persoon.

 • Recht op inzage: u kunt inzien welke persoonsgegevens de Fraudehelpdesk van u verwerkt.
 • Recht op correctie: als uw gegevens onjuist door de Fraudehelpdesk zijn verwerkt, dan kunt u deze gegevens laten aanpassen.
 • Recht op verwijderen: u kunt de persoonsgegevens die de Fraudehelpdesk van u heeft, laten verwijderen.
 • Recht op beperking: als u vermoedt dat de Fraudehelpdesk uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken.
 • Recht op bezwaar: tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens over te dragen.

De verwerking van persoonsgegevens om uw vraag of melding te behandelen en uw medewerking aan onderzoeken geschiedt op basis van uw toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken.

 

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

Fraudehelpdesk

Inzageverzoek AVG

Postbus 963

7301 BE Apeldoorn

of via e-mailadres: privacy@fraudehelpdesk.nl, onder vermelding van ‘inzageverzoek AVG’ dan wel ‘toestemming intrekken AVG’. Onze functionaris voor gegevensbescherming behandelt uw verzoek binnen een maand.

Klachten

Als u een klacht heeft over de wijze waarop de Fraudehelpdesk uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen via e‑mailadres privacy@fraudehelpdesk.nl, onder vermelding van ‘klacht AVG’. U kunt uw klacht ook sturen naar het adres dat hierboven staat vermeld onder ‘uw privacy rechten’ onder vermelding van ‘klacht AVG’. Ook voor overige klachten kunt u gebruik maken van onderhavige contactgegevens. Onze Functionaris voor gegevensbescherming neemt uw klacht in behandeling.

Mocht er met ons geen passende oplossing voor uw klacht worden gevonden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy‑toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen om te zien op welke wijze u een klacht bij hen kunt indienen.

Als u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen heeft over privacy, dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Ook voor al uw andere vragen over privacy kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen via privacy@fraudehelpdesk.nl.