Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar.
Let op: Nieuwe variant phishing via Marktplaats Sinds 14:31 19 aug 2020

Privacy- en cookie statement

Verantwoordelijke

 1. Stichting Aanpak Financieel-economische Criminaliteit in Nederland (SafeCiN), handelend onder de naam Fraudehelpdesk, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK‑nummer 09138148 en gevestigd op Linie 570 te Apeldoorn, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Op deze pagina laten wij u weten welke persoonsgegevens door ons worden verzameld als u onze website bezoekt, contact met ons opneemt via ons online meldformulier, per post of telefonisch, en waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen.

Dit privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s onder de domeinnaam www.fraudehelpdesk.nl en onder alle van deze domeinnaam overige gelieerde domeinnamen en op alle diensten die worden aangeboden door de Fraudehelpdesk. Daarnaast is dit privacy statement ook van toepassing wanneer u op een andere wijze dan via onze website, zoals bijvoorbeeld per mail, post of per telefoon, contact met ons opneemt.

De website www.fraudehelpdesk.nl (hierna de website) wordt gehost door iXL Hosting B.V. welke is gevestigd in Ede.

Persoonsgegevens algemeen

 1. Door de Fraudehelpdesk worden persoonsgegevens verwerkt. Onder het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 2. Wanneer u gebruik maakt van een van onze online formulieren dan wel op een andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u enkele persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Dit maakt het voor ons mogelijk het gemelde incident officieel te registreren en u te kunnen voorzien van verdere informatie dan wel adviezen. Anonieme meldingen zullen niet worden vastgelegd aangezien de inhoud van een anonieme melding niet kan worden geverifieerd en gevalideerd.
 3. De Fraudehelpdesk verwerkt de persoonsgegevens niet verder dan op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Persoonsgegevens worden onder meer in het kader van de volgende doeleinden verwerkt:
  1. om de inhoud van de meldingen te verifiëren en te valideren;
  2. om melders te kunnen informeren, adviseren en door te kunnen verwijzen naar de juiste (hulp)instanties;
  3. om burgers en het bedrijfsleven te informeren over en te waarschuwen voor frauduleuze activiteiten om zodoende de hierdoor ontstane schade te beperken dan wel te voorkomen;
  4. om onze diensten die aan onze deelnemers worden aangeboden optimaal te kunnen verlenen;
  5. om beter inzicht in het gebruik van de webpagina’s van de Fraudehelpdesk te krijgen, waardoor wij onze dienstverlening en de kwaliteit daarvan kunnen verbeteren.

Grondslag van de verwerking

 1. In uitvoering van de door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en alsmede het Ministerie van Economische Zaken verstrekte opdracht aan SafeCiN worden door ons meldingen verwerkt over frauduleuze activiteiten (denk hierbij aan meldingen over dwaling, bedrog, oplichting en oneerlijke handelspraktijken) in een meldingensysteem. Daarbij leggen we uitsluitend gegevens vast van de melder. Met betrekking tot de melding zelf beperken wij ons tot het vastleggen van de werkwijze in algemene termen. Hiermee behartigen wij de belangen van de Nederlandse samenleving aangezien deze schade ondervindt die wordt veroorzaakt door frauduleuze activiteiten. Ons beoogde doel is om zoveel mogelijk slachtofferschap en daarmee schade veroorzaakt door dergelijke activiteiten te voorkomen. Dit door burgers en het bedrijfsleven bewust te maken van fraude en hierdoor weerbaarder te maken tegen dergelijke activiteiten.
 2. Uit de inhoud van de melding moet kunnen worden vastgesteld of mogelijk sprake is van frauduleuze activiteiten. Hiervoor wordt door ons de volgende criteria gehanteerd. Zo zou uit de inhoud van de meldingen moeten blijken dat:
  1. er gerede aanleiding is om aan te nemen dat door een persoon of bedrijf valse schijn is gewekt,
  2. met als doel financieel c.q. economisch voordeel te verkrijgen, en
  3. een ander daardoor (mogelijk) financieel c.q. economisch nadeel door ondervindt.

Uw persoonsgegevens

 1. Door de vastlegging van meldingen in ons meldingensysteem worden persoonsgegevens van u, de melder, en mogelijk door uzelf overige verstrekte informatie met betrekking tot hetgeen u is overkomen vastgelegd. De categorie persoonsgegevens die wij van u vastleggen zijn in ieder geval: aanhef (de opties: de heer, mevrouw, anders), voorletter(s), achternaam, leeftijdsgroep (de opties: tot 16, 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 en 65+), postcode (alleen cijfers) telefoonnummer en uw e-mailadres. Verder is het mogelijk dat bij de vastlegging van de melding ook gegevens van een ander dan u als melder worden vastgelegd. Denk hierbij aan de (persoons)gegevens van een persoon of bedrijf waarover u een melding doet. Deze gegevens worden na maximaal 10 werkdagen verwijderd. De Fraudehelpdesk respecteert de privacy van een ieder die met ons contact opneemt alsmede een ieder waarover melding wordt gedaan en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons op enigerlei wijze verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Als u telefonisch of via een online formulier een melding doet, kunt u aangeven al dan niet mee te willen werken aan een eenmalig kwaliteitsonderzoek, enquêtes, of een verzoek vanuit de media. Wij voeren periodiek onderzoeken uit naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook verstrekken wij soms, in opdracht van politie, hogescholen en universiteiten, enquêtes onder specifieke slachtoffergroepen. Dit om een beter beeld te krijgen van omvang, impact en kenmerken van een fraudefenomeen. Onderzoeken zullen altijd door de Fraudehelpdesk zelf worden uitgevoerd en niet door een derde partij. De Fraudehelpdesk treedt dus in sommige gevallen als tussenpersoon op. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt zonder uw toestemming. De door u verstrekte toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.
 3. Wanneer u zich via het online deelnameformulier aanmeldt als deelnemer, vragen we nog aanvullende gegevens zoals uw bedrijfsnaam, KvK-nummer, adres, postcode (inclusief letters), vestigingsplaats en IBAN-nummer. Dit ten behoeve van de administratieve afwikkeling.
 4. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Verkregen informatie die voortkomt uit één of meer bezoeken aan de website, worden door de Fraudehelpdesk verzameld om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website. Op die manier kunnen we onze diensten, zoals de publicatie van waarschuwingsberichten op de website en passend binnen onze doelstellingen, voortdurend aanpassen. Daarnaast wordt de verkregen informatie gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aldus verkregen gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Zodoende kunnen we de  berichtgeving hier beter op afstemmen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
 5. Op de website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram. Ook wordt gebruik gemaakt van YouTube. De Fraudehelpdesk publiceert zelf ook waarschuwingsberichten via deze social media kanalen met een eigen account. De buttons op de website die doorlinken naar bovengenoemde sociale netwerken, worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Instagram en YouTube zelf. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube om te zien hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.
 6. De Fraudehelpdesk maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. Op de website zijn buttons van social media toegevoegd om de door de Fraudehelpdesk gepubliceerde berichten te kunnen delen. De cookies social media van derden (zoals vermeld onder punt 5) verzamelen mogelijk ook gegevens buiten onze website om. Lees voor meer informatie het cookiebeleid van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

Ontvangers

 1. In het geval politie of Justitie in het belang van een strafrechtelijk onderzoek ons door middel van een vordering verplicht persoonsgegevens te verstrekken, dan zullen wij die persoonsgegevens verstrekken. Ook in de situatie wanneer een toezichthoudende organisatie op grond van diens wettelijke bevoegdheden ons verzoekt informatie te verstrekken dan wel inzage te geven in de door ons verwerkte gegevens, kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens als melder zullen worden verstrekt. Daarnaast zullen ook persoonsgegevens worden verstrekt wanneer er een gerechtelijk bevel ten grondslag ligt.

Beveiliging

 1. Artikel 32 van de AVG verplicht de Fraudehelpdesk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij zorgen daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, dit in lijn met de daarvoor gelende wettelijke eisen en richtlijnen.
 2. De (persoons)gegevens zoals vermeld onder de koppen ‘persoonsgegevens algemeen’ en ‘uw persoonsgegevens’ worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De verzending van (persoons)gegevens vinden versleuteld plaats via een beveiligde verbinding.
 3. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot daartoe bevoegde medewerkers van de Fraudehelpdesk. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Alle medewerkers van de Fraudehelpdesk hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van melders zullen door ons niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking worden bewaard en zullen in beginsel maximaal twee jaar worden bewaard. Daarna zullen persoonsgegevens van melders worden verwijderd. Eventueel ontvangen gegevens van een ander dan u als melder, worden na maximaal 10 werkdagen verwijderd.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers die worden verwerkt in onze administratie worden 7 jaar bewaard. Deze termijn is gebaseerd op de fiscale bewaarplicht
 3. Gesprekken die binnenkomen via telefoonnummer 088 786 73 72 worden voor trainingsdoeleinden opgenomen. Opgenomen telefoongesprekken zullen niet langer dan 10 werkdagen worden bewaard. Daarna zullen de opgenomen telefoongesprekken worden vernietigd.

Wijzigingen privacy statement

 1. Onze privacy statement is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze site en het gebruik van ons algemene telefoonnummer 088 786 73 72. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of aanpassingen in de registratie van telefonische of schriftelijke meldingen, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacy statement te raadplegen samen met het ons protocol.

Uw privacy rechten

 1. U heeft (op grond van artikel 15 AVG) recht op inzage in uw persoonsgegevens en (op grond van artikel 16 en 17 AVG) recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Meer informatie over privacy rechten.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Fraudehelpdesk verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Fraudehelpdesk

Inzageverzoek AVG

Postbus 963

7301 BE Apeldoorn

 

Of via e-mailadres: privacy@fraudehelpdesk.nl, onder vermelding van ‘inzageverzoek AVG’.