088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Er staat een bericht voor u klaar

Kamer van Koophandel

Van: “KVK Nederland”
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar
Datum: 22 april 2024 om 10:42:30 CEST
Aan: ******@******
Antwoord aan: *****@******

Geachte heer en/of mevrouw,

Met ingang van 1 april 2024 zullen wij ons genoodzaakt zien
om aanpassingen door te voeren in onze algemene
voorwaarden en gebruikersreglementen. Deze wijzigingen
kunnen van invloed zijn op entiteiten zoals de uwe,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.

In het licht van de wetswijziging omtrent de transparantie
in de gegevens die door zowel de consument als andere
zakelijke entiteiten opvraagbaar zijn, ontvangt u deze
correspondentie. Voorheen was het handelsregister slechts
beperkt toegankelijk, maar vanaf 1 april aanstaande zal
hierin verandering komen.

Met het besef dat sommige ondernemers mogelijk
terughoudend zijn wat betreft de volledige openbaarmaking
van hun gegevens in het handelsregister, willen wij u de
mogelijkheid bieden om zelf te bepalen welke informatie al
dan niet publiekelijk beschikbaar zal zijn, en welke gegevens
u liever als vertrouwelijk wenst te beschouwen.

Het zij u bekend dat alle gegevens van uw onderneming te
allen tijde toegankelijk zullen zijn voor overheidsinstanties en
opsporingsautoriteiten, waaronder de Financiële Inspectie en
de Belastingdienst.

Wij verzoeken u beleefd om binnen een termijn van drie
werkdagen via hier (Link) aan te geven welke gegevens u wenst te
laten publiceren en welke u liever privé houdt. Indien wij
binnen deze termijn geen reactie van u ontvangen, gaan wij
ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen de publieke
bekendmaking van uw gegevens.

Mocht u verzuimen binnen de gestelde termijn te reageren,
dan zullen wij gedurende een periode van negentig dagen
geen verdere wijzigingen kunnen doorvoeren. Uw verzoek tot
aanpassing zal pas na deze termijn van kracht worden. Wij
adviseren u dan ook dringend om het digitale formulier tijdig
in te vullen.

Wij willen benadrukken dat informatie zoals uw KVK-nummer
en vestigingsnummer niet als vertrouwelijk kan worden
aangemerkt, aangezien deze reeds voor de wijziging
publiekelijk beschikbaar waren. Andere gegevens, zoals
telefoonnummers, e-mailadressen en fysieke adressen,
kunnen echter wel als vertrouwelijk worden aangemerkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

KVK Nederland

Valse e-mail