Algemene Voorwaarden Safecin

Algemene voorwaarden Stichting aanpak financieel-economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), h.o.d.n. Fraudehelpdesk d.d. 21-03-2022

Algemene bepalingen
1  Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

1.1  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2  Deelnameformulier: een online registratieformulier waarmee organisaties, instellingen en brancheleden zich via de website van de Fraudehelpdesk kunnen aanmelden als deelnemer.

1.3  Deelnemer: een organisatie of instelling – hieronder ook vallend leden van de bij de Fraudehelpdesk aangesloten brancheorganisaties – die zich via de website van de Fraudehelpdesk heeft aangemeld als deelnemer via het online deelnameformulier.

1.4  Deelnemersbijdrage: de jaarlijkse bijdrage die door de Fraudehelpdesk in rekening wordt gebracht voor de geleverde diensten.

1.5  Dienst: de door de Fraudehelpdesk aan de deelnemer te verlenen dienst, zoals aangeboden en gespecificeerd op de website.

1.6  Documentatie: alle mail- en/of briefwisselingen van en naar het advertentie- c.q. acquisitiebureau (en, indien van toepassing, het incassobureau) waarmee de deelnemer een geschil heeft.

1.7  Juridisch dossier: van een juridisch dossier is sprake wanneer op verzoek van een medewerker van de Fraudehelpdesk of Lextone de aanvullende documentatie met betrekking tot de online gemelde kwestie door de deelnemer is doorgezonden naar de Fraudehelpdesk.

1.8  Kwestie: een juridisch geschil tussen een deelnemer en een advertentie- c.q. acquisitiebureau over een openstaande factuur waaraan een evident wilsgebrek ten grondslag ligt.

1.9 Lextone: de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32107571. De organisatie die namens SafeCin de juridische dossiers in behandeling neemt.

1.10  Machtiging: het verlenen van een machtiging voor automatische incasso.

1.11 Meldformulier: een online formulier waarmee een officiële melding kan worden gemaakt bij de Fraudehelpdesk.

1.12 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de deelnemer en de Fraudehelpdesk die tot stand komt door middel van de registratie van het online deelnameformulier.

1.13 Registratie: de registratie door de Fraudehelpdesk van uw online aanmelding.

1.14 SafeCin: de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09138148, en handelend onder de naam Fraudehelpdesk, statutair gevestigd te Apeldoorn ( kantoorhoudende te (7325 DZ) aan de Linie 570).

1.15 Voorbeeldbrieven: Het (namens de Fraudehelpdesk) door Lextone opgestelde conceptverweer inzake de kwestie die door de deelnemer is aangemeld bij de Fraudehelpdesk.

1.16 Website: Fraudehelpdesk.nl.

2  Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van de Fraudehelpdesk zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Fraudehelpdesk en de deelnemer. Zodra het juridisch dossier is overgedragen én in behandeling is genomen door Lextone gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Lextone.

3  Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand zodra een organisatie of instelling – hieronder ook vallend leden van de bij de Fraudehelpdesk aangesloten brancheorganisaties – zich via de website van de Fraudehelpdesk heeft aangemeld middels het invullen en insturen van het online deelnameformulier. De overeenkomst zal ingaan zodra de deelnemer de machtiging heeft getekend en ingestuurd.

4  Betaling Deelnemersbijdrage en facturatie
4.1 Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso. Deelnemers dienen hiervoor een machtiging, die na aanmelding door de Fraudehelpdesk per e-mail zal worden verzonden, te printen, te controleren en na ondertekening aan de Fraudehelpdesk te retourneren.

4.2 De Fraudehelpdesk verstuurt de facturen via de mail. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie met betrekking tot hun contactgegevens alsmede voor het tijdig doorgeven van wijzigingen hiervan.

4.3 De eventuele kosten die worden gemaakt voor de diensten die niet bij deelname zijn inbegrepen, worden apart gefactureerd en niet geïnd door middel van automatische incasso. De factuur wordt per e-mail verstrekt aan de deelnemer. De betalingscondities met betalingsvoorwaarden staan vermeld op de factuur.

5  Looptijd Overeenkomst
5.1 De deelname wordt jaarlijks automatisch verlengd. Het verzoek tot beëindiging van de deelname dient de deelnemer uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar kenbaar te maken via de post of via het e-mailadres secretariaat@fraudehelpdesk.nl. Telefonische opzeggingen kunnen niet worden gehonoreerd. Een bevestiging van de opzegging wordt per mail verstrekt.

5.2 Deelnemers die zich ingeschreven hebben op of na 1 juli, betalen voor het lopende jaar slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage. Het is dan niet mogelijk voor het daaropvolgende kalenderjaar op te zeggen. Deelnemers zijn voor dat kalenderjaar de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Opzegging kan pas aan het einde van deze termijn. Ook hier geldt dat het verzoek tot beëindiging uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar kenbaar moet zijn gemaakt per post of e‑mail.

6  Voorwaarden behandeling juridisch dossier
6.1 Lextone verstrekt namens de Fraudehelpdesk maximaal 2 voorbeeldbrieven  per kwestie per kalenderjaar (en maximaal 4 voor 2 casussen) aan deelnemers. Als een dossier in behandeling wordt genomen, neemt Lextone contact op met de deelnemer en verloopt de communicatie over het dossier in principe verder zonder tussenkomst van de Fraudehelpdesk. De communicatie over het lidmaatschap en facturatie verloopt wel tussen Fraudehelpdesk en deelnemer. De deelnemer kan zich daarvoor wenden tot: secretariaat@fraudehelpdesk.nl

6.2 Alleen juridische dossiers van deelnemers met betrekking tot advertentie- c.q. acquisitiefraude en domeinnaamfraude kunnen in behandeling worden genomen. Voorwaarde is dat facturen afkomstig van onderhavig(e) advertentie- c.q. acquisitiebureau(s) nog niet (volledig) zijn voldaan.

6.3 Een dossier kan pas in behandeling worden genomen wanneer dit compleet is. Een dossier is compleet wanneer de deelnemer een officiële melding heeft gedaan via het online meldformulier en de deelnemer, op verzoek van de juridische afdeling, alle documentatie met betrekking tot de aangemelde kwestie naar de Fraudehelpdesk toegezonden heeft.

6.4 Indien door de deelnemer niet alle gevraagde documentatie is verstrekt, zal de Fraudehelpdesk of Lextone de deelnemer hierom verzoeken zodat het dossier alsnog in behandeling kan worden genomen. Van alle door deelnemer verstuurde voorbeeldbrieven dienen getekende kopieën door deelnemer aan Lextone te worden toegestuurd alsmede de kopie van het post-verzendbewijs en separaat bewijs van verzending per e-mail aan wederpartij.

6.5 Aan de hand van de door de deelnemer aangeleverde documentatie worden voorbeeldbrieven opgesteld door Lextone. De voorbeeldbrieven worden via e-mail verzonden naar de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie met betrekking tot diens contactgegevens alsmede voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.

6.6 De behandeling van het juridisch dossier kan door de Fraudehelpdesk worden opgeschort indien de deelnemer na ingebrekestelling diens betalingsverplichting jegens de Fraudehelpdesk niet heeft voldaan. De behandeling van het juridische dossier zal direct worden opgeschort wanneer uit een (schriftelijke) verklaring van de deelnemer kan worden opgemaakt dat hij niet zijn betalingsverplichting zal nakomen.

6.7 Lextone is aansprakelijk voor de afhandeling van het betreffende dossier. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lextone is hierbij van toepassing. De algemene voorwaarden van Lextone zijn aanvullend van toepassing. Bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen deelnemer en Fraudehelpdesk stemt deelnemer gelijktijdig in met afhandeling van het juridisch dossier door Lextone en daarmee van toepassing zijnde voorwaarden die op het moment van overdracht van het dossier aan Lextone aan deelnemer zullen worden uitgereikt.

7  Inbegrepen bij deelname
Een deelnemer heeft recht op een eerste en tweede voorbeeldbrief voor maximaal 2 casussen per kalenderjaar. Per kalenderjaar worden dus in totaal maximaal vier voorbeeldbrieven verstrekt (voor 2 casussen). Raadpleeg www.fraudehelpdesk.nl voor meer informatie.

8  Niet inbegrepen bij deelname
8.1 Leidt het minnelijk traject niet tot een oplossing dan kan Lextone in opdracht van de deelnemer een gerechtelijk traject opstarten dan wel namens deelnemer als gemachtigde optreden indien deelnemer door wederpartij is gedagvaard. Dit valt buiten de overeenkomst tussen Fraudehelpdesk en deelnemer. Lextone zal als daar sprake van is, dan zelf op verzoek van deelnemer een passend prijsvoorstel doen.

8.2 Wanneer het maximaal aantal te verstrekken voorbeeldbrieven van 4 per kalenderjaar wordt overschreden, worden extra kosten in rekening gebracht. Dit stemmen wij vooraf met de deelnemer af. Raadpleeg de website voor de actuele tarieven voor de extra op te stellen voorbeeldbrieven. Wanneer kosten zijn verbonden aan de extra op te stellen voorbeeldbrieven, zal altijd eerst contact worden opgenomen met de deelnemer. In overleg zal al dan niet een extra voorbeeldbrief worden opgesteld. Zie 4.3 voor meer informatie met betrekking tot de facturatie.

9  Uitsluiting deelname
Uit feiten en/of omstandigheden dan wel uit de door de organisatie of instelling aangemelde kwestie, kan blijken dat de deelname niet kan worden gehonoreerd. De organisatie of instelling ontvangt hierover een schriftelijke terugkoppeling van de Fraudehelpdesk.

10 Wijzigingen tarieven en algemene voorwaarden
10.1 De Fraudehelpdesk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en maakt dit onder meer kenbaar via de Website.

10.2 De Fraudehelpdesk behoudt zich tevens het recht voor de tarieven te verhogen met de door het CBS bepaalde inflatiecorrectie en maakt dit tijdig onder meer kenbaar op de website. Wanneer sprake zal zijn van een tariefsverhoging, dan zullen de tarieven standaard per 1 januari van het komende jaar worden verhoogd.

10.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten na bekendmaking van de wijziging op de website van de Fraudehelpdesk en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

11 Toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de deelname bij de Fraudehelpdesk, worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.