Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Engelstalig telefoontje namens National Police/Dutch Supreme Court Sinds 13:00 21 sep 2021

Algemene Voorwaarden Safecin

Algemene voorwaarden Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), h.o.d.n. Fraudehelpdesk d.d. 23-07-2019

Algemene bepalingen

 1  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

1.1  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2  Deelnameformulier: een online registratieformulier waarmee organisaties, instellingen en brancheleden zich via de website van de Fraudehelpdesk kunnen aanmelden als deelnemer.

1.3  Deelnemer: een organisatie of instelling – hieronder ook vallend leden van de bij de Fraudehelpdesk aangesloten brancheorganisaties – die zich via de website van de Fraudehelpdesk heeft aangemeld als deelnemer via het online deelnameformulier.

1.4  Deelnemersbijdrage: de jaarlijkse bijdrage die door de Fraudehelpdesk in rekening wordt gebracht voor de geleverde diensten.

1.5  Dienst: de door de Fraudehelpdesk aan de Deelnemer te verlenen Dienst, zoals aangeboden en gespecificeerd op de Website.

1.6  Documentatie: alle mail- en/of briefwisselingen van en naar het advertentie- c.q. acquisitiebureau (en indien van toepassing, het incassobureau) waarmee de deelnemer een geschil heeft.

1.7  Juridisch Dossier: van een juridisch dossier is sprake, wanneer op verzoek van de juridische afdeling de aanvullende documentatie met betrekking tot de online gemelde kwestie door de deelnemer is doorgezonden naar de Fraudehelpdesk.

1.8  Kwestie: een juridisch geschil tussen een deelnemer en een advertentie- c.q. acquisitiebureau over een openstaande factuur.

1.9  Machtiging: het verlenen van een machtiging voor automatisch incasso.

1.10 Meldformulier: een online formulier waarmee een officiële melding kan worden gemaakt bij de Fraudehelpdesk.

1.11 Overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en de Fraudehelpdesk die tot stand komt door middel van de registratie van het online deelnameformulier.

1.12 Registratie: de registratie door de Fraudehelpdesk van uw online aanmelding.

1.13 SafeCin: de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 09138148, en handelend onder de naam Fraudehelpdesk, statutair gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te (7325 DZ) aan de Linie 570.

1.14 Voorbeeldbrieven: het door de Fraudehelpdesk opgestelde concept verweer inzake de Kwestie die door de Deelnemer is aangemeld bij de Fraudehelpdesk.

1.15 Website: fraudehelpdesk.nl.

2  Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Fraudehelpdesk en de Deelnemer.

 

3  Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand zodra een organisatie of instelling – hieronder ook vallend leden van de bij de Fraudehelpdesk aangesloten brancheorganisaties – zich via de Website van de Fraudehelpdesk heeft aangemeld middels het invullen en insturen van het online Deelnameformulier. De Overeenkomst zal direct na het invullen en insturen van het online Deelnameformulier ingaan.

 

4  Betaling Deelnemersbijdrage en facturatie

4.1 Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso. Deelnemers dienen hiervoor een Machtiging, die na aanmelding door de Fraudehelpdesk per e-mail zal worden verzonden te printen, te controleren en na ondertekening aan de Fraudehelpdesk te retourneren.

4.2 De Fraudehelpdesk verstuurt de facturen via de mail. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie met betrekking tot diens contactgegevens alsmede voor het tijdig doorgeven van wijzigingen hiervan.

4.3 De kosten die worden gemaakt voor de diensten die niet bij deelname zijn inbegrepen, worden apart gefactureerd en niet geïnd door middel van automatisch incasso. De factuur wordt per e-mail verstrekt aan de Deelnemer. De betalingscondities met betalingsvoorwaarden staan vermeld op de factuur.

 

5  Looptijd Overeenkomst

5.1 De deelname wordt jaarlijks automatisch verlengd. Het verzoek tot beëindiging van de deelname dient de deelnemer uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar kenbaar te maken via de post of via het e-mailadres secretariaat@fraudehelpdesk.nl. Telefonische opzeggingen kunnen niet worden gehonoreerd. Een bevestiging van de opzegging wordt per mail verstrekt.

5.2 Deelnemers die zich ingeschreven hebben op of na 1 juli, betalen voor het lopende jaar slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage. Het is dan niet mogelijk voor het daaropvolgende kalenderjaar op te zeggen. Deelnemers zijn voor dat kalenderjaar de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Opzegging kan pas aan het einde van deze termijn. Ook hier geldt dat het verzoek tot beëindiging uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar kenbaar moet zijn gemaakt per post of e‑mail.

 

6  Voorwaarden behandeling juridisch dossier

6.1 De Fraudehelpdesk verstrekt Voorbeeldbrieven aan Deelnemers.

6.2 Alleen Juridische Dossiers van Deelnemers met betrekking tot advertentie- c.q. acquisitiefraude en domeinnaamfraude kunnen in behandeling worden genomen. Voorwaarde is dat facturen afkomstig van onderhavig(e) advertentie- c.q. acquisitiebureau(s) nog niet (volledig) zijn voldaan.

6.3 Een Dossier kan pas in behandeling worden genomen wanneer dit compleet is. Een Dossier is compleet wanneer de Deelnemer een officiële melding heeft gedaan via het online Meldformulier en de Deelnemer, op verzoek van de juridische afdeling, alle Documentatie met betrekking tot de aangemelde Kwestie toegezonden naar de Fraudehelpdesk heeft.

6.4 Indien door de Deelnemer niet alle gevraagde Documentatie is verstrekt, kan de Fraudehelpdesk niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet in behandeling nemen van Juridische Dossiers.

6.5 Aan de hand van de door de Deelnemer aangeleverde Documentatie worden voorbeeldbrieven opgesteld. De voorbeeldbrieven worden via mail verzonden naar de Deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie met betrekking tot diens contactgegevens alsmede voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.

6.6 De behandeling van het Juridische Dossier kan door de Fraudehelpdesk worden opgeschort indien de Deelnemer na ingebrekestelling diens betalingsverplichting jegens de Fraudehelpdesk niet heeft voldaan. De behandeling van het Juridische Dossier zal direct worden opgeschort wanneer uit een (schriftelijke) verklaring van de Deelnemer kan worden opgemaakt dat hij niet zijn betalingsverplichting zal nakomen.

 

7  Inbegrepen bij deelname

Een Deelnemer heeft recht op een eerste en tweede Voorbeeldbrief in maximaal twee Juridische Dossiers per kalenderjaar. Per kalenderjaar worden dus in totaal maximaal vier voorbeeldbrieven verstrekt. Raadpleeg de Website voor meer informatie hierover en voor de actuele tarieven voor het opstellen van Voorbeeldbrieven die buiten de deelname vallen.

 

8  Niet inbegrepen bij deelname

8.1 Wanneer u bent gedagvaard door een advertentie- c.q. acquisitiebureau, kan op uw verzoek een verweerschrift worden opgesteld; een conclusie van antwoord en indien noodzakelijk een conclusie van dupliek. Voor het opstellen van deze verweerschriften worden extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg onze Website voor meer informatie hierover en voor de actuele tarieven voor het opstellen van een verweerschrift.

8.2 Wanneer het maximaal aantal te verstrekken Voorbeeldbrieven (van 4) per kalenderjaar wordt overschreden, worden extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg de website voor de actuele tarieven voor de extra op te stellen Voorbeeldbrieven. Wanneer kosten zijn verbonden aan de extra op te stellen Voorbeeldbrieven, zal altijd eerst contact worden opgenomen met de Deelnemer. In overleg zal al dan niet een extra Voorbeeldbrief worden opgesteld. Zie 4.3 voor meer informatie met betrekking tot de facturatie.

 

9  Uitsluiting deelname

Uit feiten en/of omstandigheden dan wel uit de door de organisatie of instelling aangemelde Kwestie, kan blijken dat de Deelname niet kan worden gehonoreerd. De organisatie of instelling ontvangt hierover een schriftelijke terugkoppeling van de Fraudehelpdesk.

 

10 Wijzigingen tarieven en algemene voorwaarden

10.1 De Fraudehelpdesk behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en maakt dit onder meer kenbaar via de Website.

10.2 De Fraudehelpdesk behoudt zich tevens het recht voor de tarieven te verhogen met de door het CBS bepaalde inflatiecorrectie en maakt dit tijdig onder meer kenbaar op de Website. Wanneer sprake zal zijn van een tariefsverhoging, dan zullen de tarieven standaard per 1 januari van het komende jaar worden verhoogd.

10.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten na bekendmaking van de wijziging op de Website van de Fraudehelpdesk en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de deelname bij de Fraudehelpdesk, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.