NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
23 feb 2016

Gerechtsdeurwaarder: uw dagvaarding inzake uw schuld bij client

Van: Gerechtsdeurwaarders afdeling
Datum: 23-02-2016 09:55 (GMT+01:00)
Aan:
Onderwerp: Voornaam Achternaam, uw dagvaarding inzake uw schuld bij client
Geachte Voornaam Achternaam,
Onderstaand kunt u de concept dagvaarding welke is opgesteld door onze advocaat vinden, we geven u nog één laatste kans om te betalen zonder kostbare procedure door te afkoopsom a.d. €100,- DIRECT doch voor 23-02-2016 15:00 te voldoen aan ons.
We begrijpen dat u een Belgische inwoner bent echter valt u met deze casus onder het Nederlandse civiele recht, onze gerechtsdeurwaarders zijn ook in Belgie gemachtigd tot het incasseren van vordering, beslag leggen en te procuderen.
U betaald eenvoudig door een PaySafe Card met een waarde van €100,- aan te schaffen bij www.sneltegoed.nl.
U besteld een PaySafe Card en rekent deze af Bankcontact, vervolgens zult u een 16 cijferige betaalcode ontvangen welke u aan ons dient door te geven op onze betaal website, vergeet niet uw code door te geven, anders kunnen we uw betaling helaas niet verwerken!
Klik hier om naar onze betaal website te gaan
Hoogachtend,
I. Perenboom
Gerechtsdeurwaarder
—————————————————————–
Heden, de 22 februari tweeduizend vijftien, op verzoek van Windows B.V., gevestigd te Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ te Schiphol
GEDAGVAARD:
Voornaam Achternaam, wonende bij natuurlijk persoon aldaar mijn exploot doende en afschrift van deze dagvaarding en de daarin genoemde producties latende aan;
OM:
op 26 februari, de tweeduizend zestien, ‘s ochtends om 11:00 uur te verschijnen, in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde advocaat, op de openbare terechtzitting van de kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam, kamer voor kantonzaken, welke zitting op dat tijdstip zal worden gehouden in het gerechtsgebouw Amsterdam te Amsterdam aan de Parnassusweg 220, 1076 AV;
MET AANZEGGING:
indien gedaagde niet op de voorgeschreven wijze, te weten in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde, in het geding verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank tegen gedaagde verstek zal verlenen en de vordering van eiser zal toewijzen, tenzij deze vordering de rechtbank onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
gedaagde op de terechtzitting mondeling kan antwoorden op de vordering van eiser of een met redenen omkleed schriftelijk antwoord kan indienen bij het griffie van de rechtbank, van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;
TENEINDE:
Alsdan te horen eis doen op de volgende gronden:
Windows B.V. vordert de hoofdsom a.d. €10,99 voor een update van Windows, deze is niet betaald door gedaagde en daarom vordert Windows B.V. tot betaling van de complete som vermeerderd met de wettelijke incassokosten.
Eiser is een besloten venootschap inschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam die software diensten levert aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheidsinstanties.
Gedaagde is een consument die de update heeft geaccepteerd zoals omschreven in de algemene voorwaarden van Client.
Feiten en omstandigheden;
Gedaagde heeft de update op 12-10-2015 om 15:04 afgerond en is akkoord gegaan met de geldende algemene voorwaarden van client, dit kan automatische zijn gegaan door de computer van gedaagde gezien dit in in instellingen kan zijn ingesteld.

Rechtsgronden en vorderingen;
De vordering bedraagt €10,99 verhoogt met €40,- wettelijke incassokosten en €0,61 wettelijke handels rente,
vordering bedraagt €342,61 kosten voor een buitengerechtelijke procedure,
vordering bedraagt het griffierecht a.d. €332,91 en de kosten voor mij in dezes als gerechtsdeurwaarder

Verweren gedaagde(n) en weerlegging;
Er is geen verweer van gedaagde bekend bij ons kantoor en client
MITSDIEN:
het de rechtbank behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
Gedaagde te veroordelen aan eiser tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van EUR 727,12, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dit bedrag, te rekenen vanaf 12-10-2015, althans de datum van de onderhavige dagvaarding tot de dag der algehele voldoening.

EN;
Gedaagde te veroordelen in de kosten van de procedure.

Kosten dezes voor mij, deurwaarder, zijn EUR 89,11