Verificatie vereist.

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 22:56
Aan: **************@*************
Onderwerp: Verificatie vereist.

Geachte heer/mevrouw,
Verouderd
Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd.
Valideer uw sleutel voor 25/02/2022 om blokkade te voorkomen.
Verificatie
Om gebruik te kunnen blijven maken van uw DigiD dient u
onmiddelijk u zelf via uw lDlN NL**INGB************** (ldentificeren en inloggen) te
verifiëren.

DigiD Verifiëren

Aanvraag
lndien u de verificatie niet voltooid voor het opgenoemde datum
zillen wij over gaan tot blokkade. Di betekent dat u uw DigiD
volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Na de aanvraag zult u
binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe inloggegevens via de post
ontvangen.
Hoogachtend,
DigiD HeIpdesk

Valse e-mail