Uw openstaande schuld van € 241,92 met kenmerk BND241**** is na meerdere herinneringen nog niet voldaan, (dit is je laatste herinnering)

Belastingdienst

From: Belastingdienst incasso
Sent: Monday, October 17, 2022 2:08 PM
To: *********@*******
Subject: Uw openstaande schuld van € 241,92 met kenmerk BND2410576 is na meerdere herinneringen nog niet voldaan, (dit is je laatste herinnering)

Laatste herinnering voorkom beslaglegging.

. Dossier: BND 241****
. Betreft: Ingebrekestelling en aankondiging incassokosten
. Dagtekening: 16-10-2022

Uw openstaande schuld van € 241,92 met kenmerk BND241**** is na
meerdere herinneringen nog niet voldaan, dit is je laatste herinnering.

Bij deze sommeren wij u de openstaande vordering
te voldoen, nu de betalingstermijn is overschreden                                                    Afbeelding QR code (=Link)
en u met betaling achterwege bent gebleven. Scan
de Qr-code om direct te betalen.

Wij verzoeken u vriendelijk het totaal verschuldigde bedrag van € 241,92
alsnog zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk binnen 3 dagen nadat
deze brief bij u is bezorgd, te betalen aan ********** ************
onder vermelding van dossiernummer BND241****. Geeft u aan deze
sommatie geen gevolg, dan stellen wij u nu reeds, voor zover nog vereist,
in gebreke. Alsdan zijn wij namens onze opdrachtgever genoodzaakt en
gerechtigd de vordering ter incasso te nemen. Indien u het totaal van de
hoofdsom zonder rente ad. € 241,92 niet tijdig voldoet, bent u de hierna
aangekondigde incassokosten verschuldigd. De hiermee gemoeide
buitengerechtelijke incassokosten berekend over de hoofdsom zonder
rente bedragen € 75,00 en komen voor uw rekening. Deze kosten zijn
gelijk aan de maximale incassokosten overeenkomstig het “Besluit
vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” (WIK).

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst afdeling incasso

Valse e-mail