Let op: ‘Marktplaatskopers’ hengelen naar geheime bankcodes Sinds 14:41 13 mei 2019

Gerechtsdeurwaarders: Onderwerp: Dwangbevel tot beslag! Betaal nu!

Deurwaarder

Geachte ********,

In dossier ******** heeft onze gerechtsdeurwaarder een dagvaarding opgesteld welke wij spoedig zullen betekenen aan u, deze kosten komen voor uw rekening.
Heden, de vijftien februari tweeduizend negentien, op verzoek van gerechtsdeurwaarders *************,
GEDAGVAARD**: **

********, wonende bij natuurlijk persoon, aldaar mijn exploot doende en afschrift van deze dagvaarding en de daarin genoemde producties latende aan;
MET AANZEGGING**:**

indien gedaagde niet op de voorgeschreven wijze, te weten in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde op eigen kosten, in het geding verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank tegen gedaagde verstek zal verlenen en de vordering van eiser zal toewijzen;
gedaagde op de terechtzitting mondeling kan antwoorden op de vordering van eiser;

c. van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;
TENEINDE**:**

Alsdan te horen eis doen op de volgende gronden:
Debiteur heeft de vordering van onze opdrachtgever niet betaald en is daarmee in gebreke, alle kosten zoals gemaakt door ons kantoor als gerechtsdeurwaarders en juristen komen voor kosten van debiteur.

Eiser is een online marketing bedrijf die win-acties organiseert

Gedaagde is een particulier welke heeft meegedaan aan een enquete van onze opdrachtgever en hierbij een prijs kon winnen, de kosten zoals omschreven in de algemene voorwaarden zijn niet voldaan door gedaagde.

Feiten en omstandigheden

Gedaagde ging akkoord met de algemene voorwaarden tijdens deelname (art 3.1 c; er zijn kosten ad. EUR 0.99 verbonden aan deelname) en is dus veroordeeld tot betaling van de hoofdsom en de door ons gemaakte kosten

Totale som

4. Hoofdsom ad. EUR 0.99, de wettelijke (handels- en reguliere wettelijke rente), de contractuele rente, de boete zoals omschreven in de incassowet van 2011, de buitengerechtelijke kosten en het griffierecht, totale schuld EUR 804.71
Gegevens dossier:

Dossiernummer: ********
Openstaand bedrag: EUR 804.71
Indien u direct betaald zullen wij alle buitengerechtelijke kosten kwijtschelden, de restsom ad. EUR 150.77 dient u direct, doch uiterlijk 18-02-2019, te voldoen aan ons kantoor teneinde het voorkomen van een beslag op uw bankrekeningen, loon en goederen. Indien u dit bedrag niet aan ons overmaakt zullen we het gehele bedrag bij u in rekening gaan brengen en beslag leggen, alle extra kosten komen ook voor uw rekening.
Onze bankgegevens:

IBAN: DE ********
Ten name van: ********
Omschrijving: ********
Bedrag: EUR 150.77
Neem onze bankgegevens exact over om te voorkomen dat uw betaling verkeerd loopt, bij betaling aan andere gegevens dan deze gegevens kunnen we het beslag en de extra kosten niet voorkomen!

Het vonnis is direct uitvoerbaar, bij geen betaling op of voor 18-02-2019 zullen we dan ook direct over gaan tot het blokkeren van uw bankrekeningen en beslag leggen op uw inkomen om zo de som te incasseren, indien er niet voldoen geld op uw rekening staat leggen we beslag op uw inboedel.
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,
Afdeling debiteuren
Gerechtelijke afdeling

Deze e-mail is verstuurd naar  ******** door Gerechtsdeurwaarders ( ****@****). Om het mogelijk te maken dat je onze mails kunt blijven ontvangen, dien je ons in je contactlijst op te nemen. Klik hier om jezelf van onze mailinglijst te verwijderen. |

Valse e-mail