Er staat een terugbetaIing kIaar.

Mijn Overheid

Van: MlJNOVERHElD
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 09:24
Aan: ********@*********
Onderwerp: Er staat een terugbetaIing kIaar.

Mijnoverheid

Geachte ******** *********,

Er staat een terugbetaling 1157,93EUR voor u klaar. Om deze te claimen dient u een nodige
controleverificatie uit te voeren.

**************icatie ****ten.(Link)

Het bedrag zal na 3-4 werkdagen op uw rekening worden bijgeschreven.

Hoogachtend,

MijnOverheid

Valse e-mail