Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

CREDIFIN: factuur

Overig

Betreft: Herinnering
Dossiernummer: IN43902
10 febrauri 2019,

Geachte heer/mevrouw,

******gevestigd te ******** heeft moeten vaststellen dat de betalingstermijn van haar openstaande factuur inmiddels verstreken is. Door niet binnen de betalingstermijn te betalen, bent u in verzuim.
Wij hebben van cliënt, mevrouw ******************** en werkzaam bij **************** de opdracht gekregen om de betreffende vordering verder af te handelen.

Factuurnummer            Factuurdatum          Vervaldatum
2019-2616                       10-02-2019               24-02-2019

Vordering betreft: uw aankoop bij ********** volgens de reeds toegezonden factuur in het .rar bestand.
Wij verzoeken en voor zover nodig sommeren wij u het totaalbedrag van €433,52 binnen 14 dagen na heden te voldoen op het rekeningnummer in de factuur ten name van ******** Nederland B.V te Amstelveen onder vermelding van uw dossiernummer IN43902.

Indien het totaalbedrag niet binnen 14 dagen door ons wordt ontvangen, brengen wij u de buitengerechtelijke incassokosten in rekening. U bent op grond van de wet verplicht € 65,03 te voldoen. Daarnaast wordt aanspraak gemaakt op de contractuele of wettelijke rente vanaf het moment dat u in verzuim bent. Wij gaan er echter vanuit dat u het niet zover zult laat komen. In afwachting, onder reserve van alle rechten.

Teneinde ervan verzekerd te zijn dat u deze brief ontvangt, verzend ik deze brief zowel per post als per fax/e-mail. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

******** Nederland B.V
Incasso afdeling.

Valse e-mail