Let op: Nep-sms namens Belastingdienst Sinds 13:00 22 mei 2019

Concept dagvaarding, dwangbevel tot betaling. Voorkom beslag!

Deurwaarder

Geachte ***,

Ons kantoor heeft een dossier in behandeling op u, dit dossier staat al geruime tijd open en u heeft geen betalingen gedaan.

Wij gaan dan ook over tot het dagvaarden van u, het leggen van beslag en tot het aanmelden bij het BKR.

U heeft op 21-10-2017 om 20:17 een app gedownload van onze opdrachtgever en de kosten voor deze app niet voldaan. Inmiddels is de vordering verhoogd met de door ons gemaakte kosten en zullen we beslag leggen op uw bankrekeningen en inkomen.

Heden, de 1 maart 2019, op verzoek van het kantongerecht,

GEDAGVAARD:
*** , wonende bij natuurlijk persoon, aldaar mijn exploot doende en afschrift van deze dagvaarding en de daarin genoemde producties latende aan;

MET AANZEGGING:

indien gedaagde niet op de voorgeschreven wijze, te weten in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde op eigen kosten, in het geding verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank tegen gedaagde verstek zal verlenen en de vordering van eiser zal toewijzen;
gedaagde op de terechtzitting mondeling kan antwoorden op de vordering van eiser;

c. van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

TENEINDE:
Alsdan te horen eis doen op de volgende gronden:
Gedaagde heeft de vordering van onze opdrachtgever niet betaald en is daarmee in gebreke, alle kosten zoals gemaakt door ons kantoor als gerechtsdeurwaarders en juristen komen voor kosten van debiteur.

Eiser is een digitaal media bedrijf welke applicaties uitgeeft

Gedaagde is een particulier welke de applicatie van eiser heeft gedownload, de kosten zoals omschreven in de algemene voorwaarden waar gedaagde mee akkoord ging op 21-10-2017 om 20:17 zijn niet voldaan door gedaagde.

Feiten en omstandigheden

Gedaagde ging akkoord met de algemene voorwaarden tijdens het downloaden (art 11.8.1 c; er zijn kosten van EUR 1.80 verbonden aan de download) en is dus veroordeeld tot betaling van de hoofdsom en de door ons gemaakte kosten

Totale som:
4. Hoofdsom ad. EUR 1.80, de wettelijke (handels- en reguliere wettelijke rente), de contractuele rente, de boete zoals omschreven in de incassowet, de buitengerechtelijke kosten en het griffierecht, totale schuld EUR 524.97
Gegevens dossier:
Dossiernummer:
Openstaand bedrag: EUR 524.97
Betaal EUR 524.97 en voorkom alle verdere kosten en beslagen!
Onze bankgegevens:

IBAN:

Ten name van: Derdengelden
Omschrijving:
Bedrag: EUR 524.97

Neem onze bankgegevens exact over om te voorkomen dat uw betaling niet juist loopt, bij betaling aan andere gegevens dan deze gegevens kunnen we het beslag en de extra kosten niet voorkomen!

Bij geen betaling zal er a.s. dinsdag 5 maart beslag op uw bankrekeningen en inkomsten volgen en zullen alle andere wettelijke kosten bij u in rekening worden gebracht.

Onder voorbehoud van rechten en weren,
Hoogachtend,

Afdeling incasso, debiteuren

 

Valse e-mail