Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Betaal nu en voorkom een dagvaarding!

Overig

Geachte ****** ******,

Ons kantoor heeft een dossier in behandeling op u, dit dossier staat
al geruime tijd open.
Wij gaan dan ook over tot het dagvaarden van u, het leggen van
beslag op uw roerende goederen en tot het aanmelden bij het BKR.

U heeft op 21-10-2017 om 20:17 een app gedownload van onze
opdrachtgever en de kosten voor deze app niet voldaan. Inmiddels is
de vordering verhoogd met de door ons gemaakte kosten en zullen
we beslag leggen op uw bankrekeningen en inkomen.

Heden, de 15 april 2019, op verzoek van het kantongerecht,

GEDAGVAARD:

****** ******, wonende bij natuurlijk persoon, aldaar mijn exploot
doende en afschrift van deze dagvaarding en de daarin genoemde
producties latende aan;

MET AANZEGGING:

Indien gedaagde niet op de voorgeschreven wijze, te weten in
persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde op eigen kosten,
in het geding verschijnt en de voorgeschreven termijnen en
formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank tegen gedaagde
verstek zal verlenen en de vordering van eiser zal toewijzen;
a. gedaagde op de terechtzitting mondeling kan antwoorden op de
vordering van eiser;
b. van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal
worden geheven;

TENEINDE:

Alsdan te horen eis doen op de volgende gronden:
Gedaagde heeft de vordering van onze opdrachtgever niet betaald en
is daarmee in gebreke, alle kosten zoals gemaakt door ons kantoor
als gerechtsdeurwaarders en juristen komen voor kosten van
debiteur.
Eiser is een digitaal media bedrijf welke applicaties uitgeeft
Gedaagde is een particulier welke de applicatie van eiser heeft
gedownload, de kosten zoals omschreven in de algemene
voorwaarden waar gedaagde mee akkoord ging op 21-10-2017 om
20:17 zijn niet voldaan door gedaagde.

Feiten en omstandigheden

Gedaagde ging akkoord met de algemene voorwaarden tijdens het
downloaden (art 11.8.1 c; er zijn kosten van EUR 1.80 verbonden aan
de download) en is dus veroordeeld tot betaling van de hoofdsom en
de door ons gemaakte kosten

Totale som:

4. Hoofdsom ad. EUR 1.80, de wettelijke (handels- en reguliere
wettelijke rente), de contractuele rente, de boete zoals omschreven in
de incassowet, de buitengerechtelijke kosten en het griffierecht,
totale schuld EUR 177,09

Gegevens dossier:

Dossiernummer: *********
Openstaand bedrag: EUR 177,09

Betaal direct EUR 177,09 en voorkom alle verdere kosten en
beslagen!
Indien er geen betaling volgt zullen alle extra kosten ook bij u in
rekening worden gebracht, de geschatte kosten zijn een veelvoud van
de actuele som.
Onze bankgegevens:

IBAN: **********************
Ten name van: Gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: *********
Bedrag: EUR 177,09

Neem onze bankgegevens exact over om te voorkomen dat uw
betaling niet juist loopt, bij betaling aan andere gegevens dan deze
gegevens kunnen we het beslag en de extra kosten niet voorkomen!

Bij geen betaling zal er a.s. woensdag 17 maart beslag op uw
bankrekeningen en inkomsten volgen en zullen alle andere wettelijke
kosten bij u in rekening worden gebracht.

Onder voorbehoud van rechten en weren,
Hoogachtend,
Afdeling incasso, debiteuren

 

Valse e-mail