Belasting Teruggave 2022

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 26-04-2022 03:02 (GMT+01:00)
Aan: *******@********
Onderwerp: Belasting Teruggave 2022

BeIasting Teruggave 2021

Geachte Heer/Mevrouw,

Na de Iaatste jaarlijkse berekening van uw
fiscale activiteit, hebben wij vastgesteld dat u
in aanmerking komt voor een
terugbetaIing. U ontvangt nog €1673,92
euro

KIik op “Rekeningnummer verifieren”
onderaan de maiI om uw belastingteruggaaf
te ontvangen op de juiste rekeningnummer.
Uw fiscaIe terugbetaIing wordt/kan alleen
op uw bankrekenig worden bijgeschreven
als deze op uw naam staat.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor
28/04/22. De aanvrag zal binnen 4
werkdagen worden verwerkt

Rekeningnummer ******** (Link).

Hoogachtend,

Mijn Overheid

Valse e-mail