Belasting Teruggave 2022

Mijn Overheid

Van:MijnOverheid
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 03:28
Aan:*************@*************
Onderwerp: Belasting Teruggave 2022

BeIasting Teruggave 2022

Geachte Heer/Mevrouw,

Na de Iaatste jaarlijkse berekening van uw fiscaIe activiteit, hebben
wij vastgesteId dat u in aanmerking komt voor een terugbetaIing. U
ontvangt nog €1436,92 euro

KIik op “Rekeningnummer verifieren” onderaan de maiI om uw
beIastingteruggave te ontvangen op de juiste rekeningnummer. Uw
fiscaIe terugbetaIing wordt/kan allen op uw bankrekenig worden
bijgeschreven als deze op uw naam staat.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 04/06/22. De aanvrag zal binnen
4 werkdagen worden verwerkt

Rekeningnummer verifieren.
.
Hoogachtend,
MijnOverheid

Valse e-mail