Belangrijk! Onderneem actie en voorkom blokkade!

CJIB

Van: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Datum: 26 oktober 2022 om 03:41:01 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Belangrijk! Onderneem actie en voorkom blokkade!

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden
van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het
openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het BKR over u heeft
ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening
vanaf 28-10-2022 tot het volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang
meer heeft tot uw rekening en geld.

Omschrijving: Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de
bebouwde kom (verkeersbord A1) met 17 km/h

Feitcode: VM***
Datum: 28-04-2022
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 121 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 117 km/h
Verkeersboete: 146,00 EUR
Eerste aanmaning: 73,00 EUR
Tweede aanmaning: 219,00 EUR
Administratiekosten: 9,00 EUR

Te betalen: 447,00 EUR

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het volledige bedrag van 447,00
EUR moet uiterlijk 28-10-2022 zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van CJIB Leeuwarden.

De betalingskenmerk is **** **** **** ****.

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na de betaling in hoger beroep gaan
bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket
CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail