Belangrijk! Beslag op uw rekening!

CJIB

Van: CJIB
Aan: ********@*********
Verzonden: maandag 25 juli 2022 06:03 +0200
Onderwerp: Belangrijk! Beslag op uw rekening!

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen
ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te
voldoen. Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening
van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die
het BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht
geven om beslag te leggen op uw rekening vanaf 27-07-2022 tot het
volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer
heeft tot uw rekening en geld.

Omschrijving: Overschrijding van de maximumsnelheid op
autosnelwegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1) met 17
km/h

Feitcode: VM***
Datum: 24-12-2021
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 121 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 117 km/h
Verkeersboete: € 146,00
Eerste aanmaning: € 73,00
Tweede aanmaning: € 219,00
Incassokosten: € 44,75
Administratiekosten: € 9,00

Te betalen: € 491,75

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het volledige
bedrag van € 491,75 moet uiterlijk 27-07-2022 zijn bijgeschreven

De betalingskenmerk is 289*****.

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na de betaling
in hoger beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale
Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail