Aanmaning: verkeersboete

CJIB

Van: CJIB
Aan: ********@*********
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 1:41
Onderwerp: Aanmaning: verkeersboete

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen
over het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te
voldoen. Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het
BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht geven om
beslag te leggen op uw rekening vanaf 06-08-2022 tot het volledige
bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft tot uw
rekening en geld.

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid binnen
bebouwde kom, met 14 km/h
Feitcode: VA***
Datum: 27-01-2022
Toegestane snelheid: 50 km/h
Gemeten snelheid: 67 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 64 km/h
Verkeersboete: € 131,00
Eerste aanmaning: € 65,50
Tweede aanmaning: € 196,50
Administratiekosten: € 9,00

Te betalen: € 402,00

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het volledige
bedrag van € 402,00 moet uiterlijk 06-08-2022 zijn bijgeschreven

De betalingskenmerk is 2062 **** **** **** .

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na de betaling in
hoger beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale
Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend
CJIB

Valse e-mail