Aandacht! Beslag op uw rekening!

CJIB

Van: Centraal Justitieel lncassobureau
Verzonden: woensdag 16 november 2022 2:21
Aan: ********@******
Onderwerp: Aandacht! Beslag op uw rekening!

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van
een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het openstaande
bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het BKR over u heeft
ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening vanaf
18-11-2022 tot het volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft
tot uw rekening en geld.

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 15
km/h

Feitcode: VA***
Datum: 18-05-2022
Toegestane snelheid: 50 km/h
Gemeten snelheid: 68 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 65 km/h
Verkeersboete: 142,00 EUR
Eerste aanmaning: 71,00 EUR
Tweede aanmaning: 213,00 EUR
Incassokosten: 42,00 EUR
Administratiekosten: 9,00 EUR

Te betalen: 477,00 EUR

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het volledige bedrag van 477,00 EUR moet uiterlijk 18-11-2022 zijn bijgeschreven op het rekeningnummer
van het CJlB. De mededeling is 2103***********.

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na de betaling in hoger beroep gaan bij
de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,
CJIB

Valse e-mail