Belangrijk! Onderneem actie en voorkom blokkade

CJIB

Van: CJIB
Aan: ********@*********
Verzonden: Dinsdag 19 juli 2022 08:16:56
Onderwerp: Belangrijk! Onderneem actie en voorkom blokkade

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van
een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het openstaande
bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het BKR over u heeft
ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening vanaf
21-07-2022 tot het volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft
tot uw rekening en geld.

Omschrijving: Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde
kom (verkeersbord A1) met 17 km/h

Feitcode: VM***
Datum: 24-12-2021
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 121 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 117 km/h
Verkeersboete: € 146,00
Eerste aanmaning: € 73,00
Tweede aanmaning: € 219,00
Incassokosten: € 45,90
Administratiekosten: € 9,00

Te betalen: € 492,90

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het volledige bedrag van € 492,90 moet
uiterlijk 21-07-2022 zijn bijgeschreven

De betalingskenmerk is 298*****.

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na de betaling in hoger beroep gaan bij
de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail