Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar.
Let op: Nieuwe variant phishing via Marktplaats Sinds 14:31 19 aug 2020

Rechten betrokkenen, volledig

1. Recht van inzage

De Betrokkene heeft het recht om van de Fraudehelpdesk uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

a. de verwerkingsdoeleinden;
b. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c. de Ontvangers of categorieën van Ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
d. indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
e. dat de Betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
f. dat de Betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
g. wanneer de persoonsgegevens niet bij de Betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de Betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte of een internationale organisatie, heeft de Betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen die hierop van toepassing zijn.

De Fraudehelpdesk verstrekt de Betrokkene op diens verzoek een kopie van zijn persoonsgegevens. Indien de Betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, zal Fraudehelpdesk op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening brengen. Wanneer de Betrokkene zijn verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via de webmail of e-mail en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

Het recht van Betrokkene om een kopie te verkrijgen, mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

2. Recht op rectificatie

De Betrokkene heeft het recht om van de Fraudehelpdesk onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de Betrokkene het recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

3. Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

De Betrokkene heeft het recht van de Fraudehelpdesk zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. De Fraudehelpdesk zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen in een of meer van de volgende gevallen:

a. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b. de Betrokkene trekt de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
c. de Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking (zie voor dit recht punt 6);
d. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
e. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Fraudehelpdesk rust.

Wanneer de Fraudehelpdesk de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de Fraudehelpdesk, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de Betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Het hierboven vermelde recht van de Betrokkene en de hiermee samenhangende verplichtingen van de Fraudehelpdesk zijn niet van toepassing, voor zover verwerking nodig is:

a. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
b. voor het nakomen van een in het Unierecht of Nederlands recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de Fraudehelpdesk rust;
c. met het oog op wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het bedoelde recht van de Betrokkene de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
d. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4. Recht op beperking van de verwerking

De Betrokkene heeft het recht van de Fraudehelpdesk de beperking van de verwerking te verkrijgen, indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de Betrokkene, gedurende een periode die de Fraudehelpdesk in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b. de verwerking is onrechtmatig en de Betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c. De Fraudehelpdesk heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
d. de Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Fraudehelpdesk zwaarder wegen dan die van hem.

Wanneer de verwerking door de Fraudehelpdesk vervolgens is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt:

a. met toestemming van de Betrokkene, of
b. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
c. ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Een Betrokkene die een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de Fraudehelpdesk op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

5. Kennisgeving rectificatie/wissing persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

De Fraudehelpdesk stelt iedere Ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De Fraudehelpdesk verstrekt de Betrokkene informatie over deze Ontvangers indien de Betrokkene hierom verzoekt.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De Betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan Fraudehelpdesk heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. De Betrokkene heeft ook het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Deze rechten heeft de Betrokkene alleen:

a. indien de verwerking berust op de toestemming van de Betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden;
b. als het om een bijzonder gegeven gaat, ingeval de Betrokkene voor een of meer welbepaalde doeleinden uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
c. ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is, of om op verzoek van de Betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

onder de voorwaarde, dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

De Betrokkene heeft hier als bijkomend recht om de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door de Fraudehelpdesk naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorzenden.

Deze rechten van de Betrokkene mogen geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.
De uitoefening van deze rechten door de Betrokkene laten zijn recht op gegevenswissing (vergeteldheid) onverlet. Dat recht geldt echter weer niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

7. Recht van bezwaar

Betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens als de grondslag is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Fraudehelpdesk of van een Derde aan wie de gegevens worden verstrekt, met inbegrip van profilering op basis van die grondslag.

De Fraudehelpdesk staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij de Fraudehelpdesk dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Dit recht wordt uiterlijk op het moment van het eerste contact met de Betrokkene uitdrukkelijk onder de aandacht van de Betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van enige andere informatie weergegeven.

Wanneer persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de Betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

8. Contactadres voor effectueren van rechten

Betrokkenen kunnen verzoeken inzake hun rechten kunnen per brief of e-mail richten aan:

Fraudehelpdesk
T.a.v. de directie
Postbus 963
7301 BE Apeldoorn
privacy@fraudehelpdesk.nl

Uitzonderingen op plichten Fraudehelpdesk en rechten Betrokkenen

De Fraudehelpdesk kan haar verplichtingen buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van:

a. de nationale veiligheid;
b. landsverdediging;
c. de openbare veiligheid;
d. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;
e. andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Europese Unie of van Nederland, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Europese Unie of van Nederland, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid;
f. de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;
g. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;
h. een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de gevallen, bedoeld in de onderdelen a, b, c, d,e en g;
i. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen; of
j. de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Bij de toepassing van deze uitzonderingen houdt de Fraudehelpdesk rekening met in ieder geval, voor zover van toepassing:

a. de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
b. de categorieën van persoonsgegevens;
c. het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkingen;
d. de waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige toegang of doorgifte;
e. de specificatie van de verwerkingsverantwoordelijke of de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken;
f. de opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening houdend met de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
g. de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;
h. het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te worden gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen aan het doel van de beperking.

De Fraudehelpdesk zal van geval tot geval bepalen op welke verplichting een uitzondering wordt gemaakt. De Fraudehelpdesk zal daarbij bepalen welke elementen in concrete gevallen relevant zijn om mee te wegen. De Fraudehelpdesk zal daarbij, gelet op het belang van de rechten van Betrokkenen en de beginselen, alleen van de bevoegdheid om af te wijken gebruik maken indien dit strikt noodzakelijk is en hierbij de proportionaliteitsbeginselen in acht nemen.