Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar.
Let op: Nieuwe variant phishing via Marktplaats Sinds 14:31 19 aug 2020

Rechten betrokkenen

Bent u onderwerp van een melding? Of heeft u zelf melding gedaan bij de Fraudehelpdesk? Dan heeft u volgens de huidige privacywetgeving verschillende rechten.* 

Weten welke gegevens bekend zijn

U heeft het recht te weten of uw gegevens zijn opgeslagen in het systeem van de Fraudehelpdesk. Is dat het geval? Dan heeft u het recht de volgende informatie op te vragen:

 • Welke gegevens precies zijn opgeslagen
 • Om welke reden uw gegevens zijn opgeslagen
 • Of en aan wie gegevens worden verstrekt
 • Hoe lang gegevens worden bewaard

Informatie over de opgeslagen gegevens wordt standaard verstrekt via e-mail. Als u bij de Fraudehelpdesk uw gegevens opvraagt kan een redelijke administratieve vergoeding in rekening worden gebracht.

Verbeteren of aanvullen gegevens

Heeft de Fraudehelpdesk foute of onvolledige gegevens van u opgeslagen? Dan heeft u het recht deze gegevens te verbeteren.

Recht op verwijdering

Als u het niet eens bent met de opslag van uw gegevens door de Fraudehelpdesk, dan kunt u bezwaar maken. Ook kunt u de door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens intrekken. Dit heet ook wel het recht op vergetelheid. In de volgende gevallen zal de Fraudehelpdesk uw gegevens wissen:

 • Als opslag van de gegevens niet langer nodig is.
 • Als u de door u verstrekte toestemming voor verwerking van gegevens intrekt.
 • Als u bezwaar maakt tegen verwerking van de gegevens. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bezwaarprocedure.
 • Als de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt, bijvoorbeeld omdat er geen duidelijk doel was voor verwerking.
 • Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

De Fraudehelpdesk kan gegevens openbaar maken of verstrekken aan andere organisaties. Wanneer u bijvoorbeeld een melding heeft gedaan, heeft u hiervoor toestemming verleend. De verleende toestemming kunt u op een later moment intrekken. U kunt dan alsnog verzoeken persoonsgegevens te wissen. De Fraudehelpdesk zal vervolgens deze partijen informeren en op de hoogte te stellen van uw verzoek. Deze partijen zal worden gevraagd de gegevens ook uit hun systeem te verwijderen.

Ook in de situatie waarin de Fraudehelpdesk een verzoek of een bevel ontvangt van een Nederlandse of buitenlandse toezichthouder, overheidsinstantie of een opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie kunnen gegevens worden verstrekt.

De Fraudehelpdesk is niet verplicht onder alle omstandigheden te voldoen aan een verzoek om gegevens te wissen.

Beperking van de verwerking

Een persoon van wie gegevens door de Fraudehelpdesk zijn vastgelegd kan het gebruik van die gegevens beperken. Dat wordt het recht op beperking van de verwerking genoemd. Deze persoon wil in zo´n geval niet dat gegevens worden gewist. Bijvoorbeeld omdat hij later de gegevens nog wil opvragen. In de tussentijd mag de Fraudehelpdesk de gegevens niet gebruiken.

U kunt hier een beroep op doen als er sprake is van een van de volgende criteria:

 • De gegevens zijn onjuist. De Fraudehelpdesk mag de gegevens niet gebruiken zolang de juistheid van de gegevens is gecontroleerd.
 • De verwerking is onrechtmatig gebeurd, maar u verzet zich tegen het wissen van de gegevens.
 • De gegevens zijn voor de Fraudehelpdesk niet langer nodig, u heeft deze zelf nog later nog wel nodig.
 • U maakt bezwaar tegen het vastleggen van uw gegevens en wacht de afloop van de bezwaarprocedure af.

Als een beperking op de verwerking wordt opgeheven, stelt de Fraudehelpdesk de betrokkene op de hoogte.

Kennisgeving over wijzigen, verwijderen of beperken gebruik gegevens

Derde partijen kunnen van de Fraudehelpdesk persoonsgegevens ontvangen. Als gegevens worden gewijzigd, verwijderd of beperkt in gebruik, dan stelt de Fraudehelpdesk deze partijen op de hoogte.

Overdragen gegevens

U heeft het recht gegevens op te vragen die de Fraudehelpdesk van u heeft. Deze zal de Fraudehelpdesk verstrekken op een manier die voor u of derde partijen bruikbaar is. Dit heet ook wel het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft bovendien het recht persoonsgegevens die bij de Fraudehelpdesk bekend zijn direct naar een derde partij te laten zenden. Voorwaarde is wel dat dit technisch mogelijk is.

Bezwaar maken

U heeft op ieder moment het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door de Fraudehelpdesk. De Fraudehelpdesk zal gehoor geven aan het verzoek de verwerking te staken, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dit niet te doen.

Contactgegevens

Als uw persoonsgegevens bij de Fraudehelpdesk bekend zijn kunt u gebruikmaken van een van de bovenstaande rechten. U kunt de Fraudehelpdesk benaderen door een brief of e-mail onder vermelding van “verzoek protocol” te sturen naar:

Fraudehelpdesk
Inzageverzoek AVG
Postbus 963
7301 BE Apeldoorn
Of via privacy@fraudehelpdesk.nl, onder vermelding van ‘inzageverzoek AVG’.

Let op! Deze contactgegevens zijn niet bedoeld voor meldingen.

*) Volledige versie.  

English version