NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
15 jun 2016

Achterover leunen is er niet bij met de nieuwe wet tegen acquisitiefraude

Acquisitiefraude zal niet volledig verdwijnen als op 1 juli een nieuwe wet van kracht wordt die deze fraudevorm strafbaar stelt. Dat is althans de verwachting van de Fraudehelpdesk. Bent u als ondernemer toch in de truc van een malafide bureau getuind? Onderneem dan de volgende stappen.

Lees ook: Tot twee jaar cel voor acquisitiefraudeur

1. Schriftelijk verweer voeren

Als u van mening bent dat u bent misleid en om deze reden de factuur onbetaald laat, is het toch raadzaam om schriftelijk verweer te voeren. Zo bouwt u een dossier op dat u later van pas kan komen. In uw verweerbrief, die u bij voorkeur per aangetekende post of aangetekende mail verstuurt, is het van belang dat u duidelijk maakt waarom u zich misleid voelt en waarom u niet wilt betalen. Met de komst van de nieuwe wetgeving moet het advertentiebureau kunnen aantonen dat u op een juiste en volledige manier bent geïnformeerd. U moet volledig zijn voorgelicht over alle essentiële informatie met betrekking tot de advertentieovereenkomst. Met essentiële informatie wordt bedoeld de informatie die u nodig heeft om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen over het al dan niet aangaan van de advertentieovereenkomst. Het is in beginsel dus niet (meer) aan u om aan te tonen dat u zich misleid voelt, maar het is aan het advertentiebureau om aan te tonen dat zij u voldoende hebben geïnformeerd over de inhoud van de advertentieovereenkomst.

Ook in de situatie, als voor u onduidelijk is waarop de factuur is gebaseerd, adviseren wij om eerst bij de afzender om opheldering te vragen door de onderliggende overeenkomst op te vragen. Het advertentiebureau moet niet alleen kunnen aantonen dat er een overeenkomst is tussen partijen, maar dient ook aan te kunnen tonen dat u voorafgaand juist en volledig bent geïnformeerd over de advertentieovereenkomst.

Waarom schriftelijk verweer voeren
Ondanks dat acquisitiefraude strafbaar wordt, blijft het noodzakelijk (tijdig) schriftelijk verweer te voeren. Er is namelijk nog altijd een risico verbonden aan het onbetaald laten van facturen. Wij raden af telefonisch contact te zoeken met het advertentiebureau omdat u dan geen dossier opbouwt.

Wanneer het advertentiebureau van mening is u wel voldoende te hebben geïnformeerd, dan zal deze u hoogstwaarschijnlijk verzoeken de factuur te betalen. Als u het echter niet eens bent en de factuur onbetaald laat, bestaat er het risico dat de kosten gaan oplopen. Het advertentiebureau kan de vordering uit handen geven aan een incassobureau en in het uiterste geval de stap naar de rechter maken. De rechter heeft dan het laatste woord en oordelen of het advertentiebureau u al dan niet op een juiste en volledige wijze heeft geïnformeerd. Let op! Als een rechter oordeelt dat er sprake is van acquisitiefraude, betekent dat nog niet dat de overeenkomst die u met het advertentiebureau had ook gelijkt beëindigd is. Het is van belang dat u een verzoek daartoe in uw verweer meeneemt.

Wees er op bedacht dat de praktijk nog een nadere invulling moet geven aan het vereiste ‘op een juiste een volledige wijze informeren’ maar het aan het advertentiebureau is om aan te tonen dat zij aan dit vereiste hebben voldaan.

Op welke wijze verweer voeren
Wij adviseren om de brief aangetekend te versturen per post of per aangetekende mail. Vermeld geen handtekening in de brief, dit om mogelijk misbruik hiervan te voorkomen.

Wanneer u een inhoudelijke brief heeft verzonden waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de factuur, is het aan het advertentiebureau om inhoudelijk te reageren. Als u slechts een (dreigende) herinnering ontvangt, hoeft u niet opnieuw inhoudelijk te reageren. Het advertentiebureau moet namelijk eerst een inhoudelijke reactie geven op uw klacht of de gevraagde informatie verstrekken. Reageert het advertentiebureau wel inhoudelijk, dan is het wel belangrijk daarop te reageren. Als u voor het eerst een brief van een incassobureau ontvangt, is het belangrijk dat u het incassobureau ook via de schriftelijke weg op de hoogte brengt van uw klacht.

Wanneer u een zakelijke rechtsbijstandsverzekering heeft, zou u ook eerst met hen contact op kunnen nemen. Mogelijk kunnen zij u juridisch bijstaan in deze kwestie.

2. Aangifte lokale politie
Nu acquisitiefraude strafbaar is gesteld (zie hiervoor artikel 326d Wetboek van strafrecht), gaat het in dit geval om een strafbaar feit waarvan u aangifte kunt doen bij de politie. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0900-8844, het landelijke telefoonnummer van de politie of bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Voor een aantal misdrijven kan dat ook digitaal. De politie is verplicht uw aangifte op te nemen (op grond van artikel 163 lid 6 juncto artikel 161 Strafvordering).

3. Deelnemer worden van de Fraudehelpdesk

Als betalend deelnemer van de Fraudehelpdesk krijgt u juridische hulp en (preventieve) adviezen bij acquisitiefraude. Wij kunnen u helpen met het opstellen van de juiste juridische brieven welke u uit eigen naam kunt versturen. De Fraudehelpdesk treedt dus niet op als gemachtigde. Aan de hand van uw dossier schrijven wij dus een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken. Raadpleeg onze website voor meer informatie over onze voorwaarden en tarieven.


• Volg de Fraudehelpdesk ook via twitter-logo Twitter,  facebook Facebook en  instagram-icon-vector-logo Instagram •