Engelstalig telefoontje namens overheid

(for English please see below)

De Fraudehelpdesk ontvangt opnieuw veel meldingen van mensen die telefonisch benaderd worden namens de “National Police”, ‘Dutch Supreme Court’ (de Hoge Raad der Nederlanden) en “Ministry of Justice”. Als zij opnemen krijgen zij een Engels gesproken bandje te horen.

De telefoontjes lijken van een willekeurig Nederlands (mobiel) nummer te komen, of van de Hoge Raad of de Rijksoverheid. In werkelijkheid zijn deze telefoonnummers ‘gespooft’. De meeste telefoonnummers zijn van particulieren of ondernemers die er niets mee te maken hebben.

Wat er uiteindelijk aan de telefoon gezegd wordt, is wisselend:

  • Uw BSN-nummer wordt misbruikt, of:
  • Er loopt een arrestatiebevel tegen u, of:
  • U maakt onderdeel uit van criminele activiteiten zoals drugshandel en witwassen.

Hierna wordt u verzocht het cijfer 1 in te toetsen om te worden doorverbonden met een ‘agent’. Deze agent vraagt u vervolgens uw identiteit te verifiëren aan de hand van gegevens. Dit raden wij uiteraard af. Vervolgens wordt soms gezegd dat u uw geld moet ‘veiligstellen’ door het over te maken naar een bepaald rekeningnummer. Ook dit raden wij af, aangezien u dit geld dan kwijt bent. In andere gevallen wordt verzocht een programmaatje te downloaden waarmee de beller uiteindelijk in uw computer kan meekijken en handelen. Vervolgens krijgen sommige melders geld gestort op hun rekening en dit moet vervolgens overgeboekt worden naar verschillende rekeningnummers of een cryptowallet. Doet u dit vooral niet. Want het gevolg kan onder meer zijn dat uw rekeningnummer door de bank geblokkeerd wordt vanwege frauduleuze transacties.

Advies
Wij raden u aan om alert te blijven op toekomstig telefoonverkeer en de voor u onbekende telefoonnummers niet terug te bellen. Maak nooit geld over op basis van een bericht of telefoontje maar verbreek de verbinding. Geef ook geen informatie door en download geen software op verzoek van een onbekende.

Heeft u alleen uw naam, adres en de laatste 3 cijfers van uw BSN doorgegeven? Daar zal niet direct iets frauduleus mee kunnen gebeuren. Mogelijk kan deze informatie in de toekomst wel door criminelen gebruikt worden om overtuigender over te komen wanneer zij u met een smoesje benaderen.

 

If you have been called by an English spoken tape:

You receive a call and when you answer the phone you hear an English spoken tape. The call is supposedly from the National Police, the Dutch Supreme Court, or the Ministry of Justice.

The calls seem to come from a random Dutch mobile number, or from the Supreme Court or the central government. In reality, these telephone numbers have been ‘spoofed’. Most mobile numbers are from private individuals who have nothing to do with it.

What is ultimately said on the phone varies:

  • Your BSN number has been misused, or:
  • There is a warrant for your arrest, or:
  • You are part of criminal activity such as drug trafficking or money laundering.

After this you will be asked to press 1 to be connected to an ‘agent’. This agent will then ask you to verify your identity with data. We obviously do not recommend this.

Next, they tell you to ‘secure’ your money by transferring it to a ‘safe’ account number. Again, we do not recommend this, as you will lose this money.

In other cases, the receiver of the phone call is asked to download software that will eventually allow the caller access to your computer and your bank account. After that they can transfer your money themselves.

We also learned that some people have received money in their account and then they had to transfer it to various account numbers or a crypto wallet. Our advice for all the above: do not do this. The consequence may be that your bank account will be blocked by the bank because of fraudulent transactions.

 

Advice

We advise you to remain alert for future telephone calls or text messages and not to call back telephone numbers that are unknown to you.

Never transfer money based on a message or phone call but disconnect the call.

Also, do not pass on information or download software at the request of an unknown person.