Nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude

Vertrouwt u iets niet? Meld het!
Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Meldformulier

Of bel 088-7867372 (lokaal tarief)

Icoon facebookIcoon RSSIcoon RSSIcoon twitterEnglish website

Instanties en partners

OVERHEIDSPARTNERS

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in de gaten wat er speelt bij consumenten en bedrijven. Het is de onafhankelijke toezichthouder die zich voor hen sterk maakt. ACM treedt op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. In de organisatie hebben de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hun krachten gebundeld. 

Consumenten kunnen bij ACM gratis informatie en advies krijgen. Via ConsuWijzer adviseert de organisatie consumenten over hun rechten.

www.acm.nl

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt toezicht op het gedrag van alle bedrijven die actief zijnop het gebied van sparen, lenen, beleggen en verzekeren, zoals op banken en hypotheekverstrekkers.

De AFM ziet er op toe dat financiële instellingen in Nederland u correct behandelen en u de juiste informatie geven over hun financiële producten en diensten.

Ook zorgt de AFM er op dat alle partijen zich aan de wet houden. Verder adviseert de AFM het ministerie van Financiën bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Vragen of klachten over financiele instellingen melden:

Vragen of klachten over een financiële instelling kunt u melden bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM. U kunt er terecht met vragen of u met een bepaalde financiële instelling zaken kunt doen, of wat u moet doen als u een klacht hebt over een financiële instelling.

De AFM bemiddelt niet bij een persoonlijk geschil tussen u en een financiële instelling. Wél adviseert de AFM  waar u terecht kunt met uw klacht. Bijvoorbeeld bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Bellen:

U kunt het Meldpunt Financiële Markten van de AFM op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bereiken op 0900-5400 540 (€ 0,05 per minuut).

Contact:

Neem contact op met AFM met het contactformulier.

Postadres:

Autoriteit Financiële Markten
t.a.v. afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

www.afm.nl

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)

Het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is een overheidsinstantie en geeft voorlichting over identiteitsfraude en over het voorkomen ervan. Vermoedt u dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude, dan kunt u bij het CMI terecht voor ondersteuning en advies.

Het CMI registreert uw melding, geleidt deze door naar de juiste instanties en bewaakt de voortgang. Uw melding wordt afgehandeld door de politie, de Koninklijke Marechaussee of een andere overheidsorganisatie of bedrijf.

Het CMI helpt ook als de overheid uw persoonsgegevens niet goed heeft geregistreerd. Voorwaarde is dat u eerst zelf heeft geprobeerd met de betrokken partijen eruit te komen.

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is het opzettelijk gebruiken van valse identificatiemiddelen, zoals vervalste handtekeningen en kopieën van paspoorten, met als doel wettelijk verboden dingen te doen.

Dat is het geval als iemand zich uitgeeft voor een ander, daarbij gebruik maakt van valse of onterecht gekregen identificatiemiddelen of kopieën ervan om strafbare feiten te plegen.

Enkele signalen dat uw identiteit wordt misbruikt:

  • U ontvangt rekeningen of ontvangstbevestigingen op uw naam voor goederen of diensten die u niet heeft besteld.
  • U ontvangt brieven van advocaten of incassobureaus en gerechtsdeurwaarders over schulden waar u niets van weet.
  • U ziet uitgaven op uw bankafschriften of creditcardoverzichten die u niet herkent.
  • Uw gebruikelijke rekeningen en overzichten worden niet meer bezorgd.
  • U staat bij uw gemeente ingeschreven onder een ander adres dan uw woonadres zonder dat u een wijziging heeft doorgegeven.
  • U kunt geen lening krijgen vanwege een onbekende BKR-signalering.
  • U ziet een of meer onbekende werkgevers op uw pensioen- of belastingoverzichten.

Aangifte doen van identiteitsfraude

Doe meteen aangifte bij de politie als u identiteitsfraude vermoedt via 0900 - 8844. Meer informatie vindt u hier.

Een melding doen van identiteitsfraude

Meld identiteitsfraude of -fouten via een van de meldformulieren identiteitsfraude of -fouten. Geef zoveel mogelijk informatie, zodat het CMI u goed en snel kan doorverwijzen naar de instanties om uw melding af te handelen. 

Contact

U kunt het CMI bereiken via Postbus 51.
Postbus 51 is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via het gratis nummer 0800-8051.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier van Postbus 51.

www.overheid.nl/identiteitsfraude

ConsuWijzer

ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid voor consumenten. U kunt hier terecht met vragen of klachten over de aankoop van een product of dienst en kunt erachter komen waar u recht op hebt en welke stappen u kunt nemen om uw recht te halen. ConsuWijzer geeft praktisch advies over uw rechten en plichten en hulpmiddelen om in actie te komen.

Op de website www.consuwijzer.nl vindt u informatie over uw rechten als consument. Er staan ook handige voorbeeldbrieven en checklisten. Daarnaast kunt u uw klacht over een bedrijf melden bij ConsuWijzer. De toezichthouders van ConsuWijzer gebruiken deze klacht als signalering voor problemen.

Wie participeren in ConsuWijzer?

ConsuWijzer is een samenwerking tussen drie toezichthouders die onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vallen: de Consumentenautoriteit (CA), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

www.consuwijzer.nl

Politie

De Fraudehelpdesk werkt samen met het Programma Financieel-Economische Criminaliteit van de politie, in het bijzonder met speciale meldpunten van de politie, zoals het Meldpunt Internetoplichting en het Meldpunt Cybercrime. De korpsen nemen een melding telefonisch aan en maken daarna een afspraak voor een intakegesprek met een (financieel) rechercheur.

U kunt bij de politie aangifte doen van fraude via 0900-8844.

Meldpunt Internetoplichting

Via www.mijnpolitie.nl kunt u melding doen van internetoplichting op een online handelsplaats. U hoeft hiervoor alleen uw Burgerservicenummer (BSN) op te geven als identificatie.

Vul een meldformulier volledig in. Zodra u de melding verstuurd heeft, komt het formulier in een database terecht. Vervolgens wordt automatisch een kopie – zonder uw persoonlijke gegevens - verstuurd naar de online handelsplaats in kwestie.

Binnen vier weken valt het besluit of een voorbereidend strafrechtelijk onderzoek ingesteld wordt. In dat geval zal het Meldpunt Internetoplichting u als melder verzoeken uw melding om te zetten in een aangifte.

 

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Sinds 2012 bestaat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC wil de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein vergroten. Het centrum wil bijdragen aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Het centrum valt onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

www.ncsc.nl


HULPVERLENENDE INSTANTIES

Raad voor de Rechtsbijstand

Wie een vraag heeft die met wetten en regels te maken heeft, kan terecht bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Het gaat om vragen die met ontslag of conflicten te maken hebben, of als de gemeente een uitkering stopzet en u het daarmee niet eens bent.

Wanneer u een conflict heeft, kunt u met behulp van de Rechtwijzer er achter komen wat u kunt doen en wie u daarbij kunnen helpen. Met behulp van de Rechtwijzer kunt u ook een brief of bezwaarschrift opstellen.

www.rvr.org

Juridisch Loket

Voor juridische vragen waarvoor niet gemakkelijk een antwoord is te vinden, bestaat het juridisch loket. Het gaat om vragen als wat moet u doen als u ontslagen bent, of hoe pakt u het aan als u wilt scheiden, of wanneer kun je aankopen nog ruilen.

U kunt het Juridisch loket bereiken via het landelijke telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,10 p/m), op een van de 30 vestigingen in het hele land en via de website.

www.juridischloket.nl

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp aan slachtoffers (zoals nabestaanden, getuigen en betrokkenen) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied.

De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.

www.slachtofferhulp.nl

Steunpunt Acquisitiefraude (SAF)

Steunpunt Acquisitiefraude is het landelijk meldpunt voor acquisitie(advertentie)fraude. Iedere organisatie die zich gedupeerd of misleid voelt op het gebied van advertentiecontracten, in vermeldingen op websites, vermeldingen in internetgidsen en spooknota's, kan dit bij het SAF melden.

Steunpunt Acquisitiefraude geeft deelnemers van de stichting juridische hulp en (preventieve) adviezen in hun melddossier. Leden van aangesloten brancheorganisaties kunnen gratis  deelnemer worden van het steunpunt.

Wie slachtoffer is geworden van acquisitiefraude meldt dat bij voorkeur ook bij de fraudehelpdesk. Met deze gegevens kan de fraudehelpdesk op korte termijn voorkomen dat er meer slachtoffers vallen en zo de schade beperken. Daarnaast kunnen opsporingsinstanties met deze gegevens stappen ondernemen om de criminele activiteiten te stoppen en de daders te straffen.

Tenslotte kunnen uw vragen of meldingen een bijdrage leveren om op middellange termijn maatregelen te treffen die de maatschappij beter tegen de gevolgen van fraude beschermen.

www.fraudemeldpunt.nl

Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM), vertegenwoordigd in negentien arrondissementsparketten, bestrijdt onder meer criminaliteit op het gebied van fraude. Binnen het OM houdt het Functioneel Parket (FP) zich bezig met fraudebestrijding.

www.om.nl


PARTNERS BEDRIJFSLEVEN

Verbond van Verzekeraars (VvV)

Jaarlijks wordt er voor ongeveer één miljard euro gefraudeerd met verzekeringen. Dit ondermijnt niet alleen het vertrouwen in de samenleving, het verhoogt tevens onnodig de verzekeringspremies van goedwillende consumenten. Verzekeraars vinden dit maatschappelijk onaanvaardbaar. Bovendien heeft zorgt fraude voor inbreuk op het imago, de integriteit en het rendement van de verzekeringsbranche. Het aanpakken en voorkomen van fraude staat daarom hoog op de agenda.

www.verzekeraars.nl

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van ondernemingen die zorgverzekeringen aanbieden. Daarnaast is ZN actief op het gebied van fraudebeheersing, onder meer door het ontwikkelen van beleid en instrumenten waarmee zorgverzekeraars om fraude kunnen voorkomen, detecteren en sanctioneren.

Fraude brengt de solidariteit van premiebetalers in gevaar. Dat kan ertoe leiden dat de premies verhoogd worden om de kosten te kunnen dekken. De frauderende minderheid benadeelt zo de grote, eerlijke meerderheid.

Meer informatie over fraudebeheersing in de zorg vindt u op

www.zn.nl/consumenteninfo/fraude-in-de-zorg

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

De Nederlandse Vereniging van Banken streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen in Nederland. Zij behartigt de belangen van de banksector, streeft naar effectieve marktwerking en houdt rekening met de belangen van haar gesprekpartners.

Banken nemen een centrale positie in de samenleving in. Zij zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de groeiende vraag naar transparantie en openheid. Daarom hebben ze de taak om te zorgen dat fraude voorkomen wordt.

www.veiligbankieren.nl

www.nvb.nl

Kamers van Koophandel (KvK)

Kamers van Koophandel zijn er voor het bedrijfsleven. Zij verstrekken vooral informatie over fraudevormen waar met name het bedrijfsleven en zzp-ers last van hebben, zoals aquisitiefraude.

Informatie over fraudes in het bedrijfsleven vindt u op

www.kvk.nl/veilig_ondernemen

MKB Nederland

MKB-Nederland maakt zich sterk voor een kansrijk ondernemersklimaat en is een van de grootste ondernemersorganisaties in Nederland. Zij vertegenwoordigt zo´n 186.000 bedrijven en is actief in Nederland en daarbuiten. MKB Nederland doet veel aan de preventie van fraude en veiligheid omdat deze praktijken het bedrijfsleven jaarlijks vele miljarden euro´s kosten.

www.mkb.nl

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie (RCC) beoordeelt in geval van klachten of reclame-uitingen in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tegen een beslissing van de RCC kan beroep aangetekend worden bij het College van Beroep (CvB). Als NRC een overtreding heeft vastgesteld, wordt de betrokken adverteerder gevolgd door de afdeling Monitoring & Compliance - een onafhankelijke afdeling binnen SRC of de adverteerder zich aan de afspraken houdt.

De Stichting Reclame Code (SRC) zorgt al meer dan 45 jaar voor zelfregulering binnen reclame. SRC bevordert verantwoord reclamemaken om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. De regels waaraan reclame moet voldoen zijn opgenomen in de NRC.

www.reclamecode.nl

VNO-NCW

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland en behartigt de gemeenschappelijke belangen van zo´n 115.000 aangesloten bedrijven en (branche)organisaties in Nederland en daarbuiten. Zij vertegenwoordigt 90 procent van de werkgelegenheid in Nederland.

 www.vno-ncw.nl

Disclaimer: De Fraudehelpdesk streeft ernaar om zoveel mogelijk de helpende hand te bieden aan burgers en kleine ondernemers om zich beter te kunnen wapenen tegen fraude. De Fraudehelpdesk verwijst indien nodig door naar één van haar partners. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het doorverwijzen naar die partners.